Referat fra møtet i ph.d.-programstyret ved SV-fakultetet 20. september 2007

Til stede: Geir Asheim, Aina Holmén, Jon Hovi, Hanne Haavind, Marianne Lien (fra sak 15), Sissel Myklebust, Willy Pedersen, Ivar Reinvang og Dag Einar Thorsen.


Sekretær: Svein-Erik Grøndahl

Forfall/fravær: Kristian Stokke og Signe Segaard/Amund Lie (Thorsen vara).

Dagsorden ble godkjent

 

SAKSLISTE

REFERATSAKER

SAK 12/07 ORIENTERINGER

a) Referat fra siste møte i Programstyret 19.04.07

Det kom ikke inn merknader til utkastet til referat. Møtereferatet er lagt ut på websiden:
http://www.sv.uio.no/studier/forskerutdanning/Programstyret/programstyret19052007.html

b) Opptak på ph.d-programmet via tilsetting i stipendiatstillinger ved fakultetet

Stipendiater som tilsettes av enhetene må skrive en tilleggsavtale om opptak på ph.d-programmet. En oversikt over nye stipendiater (registrerte kandidater i FS med tilleggsavtale om opptak) våren 2007 ble lagt fram for programstyrets medlemmer.

c) Evaluering av ph.d.-studiet i psykologi

PSI vil i høst gjennomføre en evaluering av studieprogrammet, med intervjuer og spørreskjema. Ivar Reinvang redegjorde nærmere for opplegget, med et nettbasert spørreskjema og intervju med sentrale aktører.

d) Svar fra Den sentrale klagenemnd på klage fra Merid A. Ashenafi

Ashenafi klagde på avslaget på opptak på ph.d.-programmet Programstyret ga i november 06. Programstyret opprettholdt avslaget i møtet 22. februar i år, og Den sentrale klagenemnd sluttet seg til avslaget. Kopi av brev fra Universitetsdirektøren til Ashenafi datert 16.05.07 fulgte innkallingen.

e) Ad hoc-utvalg for nasjonal koordinering av opplæringsdelen innen ph.d.-utdanningen

I regi av Det nasjonale fakultetsmøtet i samfunnsvitenskapelige fag nedsettes nå en nasjonal gruppe ledet av Gunn Birkelund, og med representanter fra UiB, NTNU og UV-fakultetet. Fagrådslederne i sosiologi, statsvitenskap og sosialantropologi vil være referansegruppe, S.E. Grøndahl sekretær. Psykologene og økonomene er ikke med i dette utvalget.

f) Søknader fra SV-fakultetet om kvoteplasser for PhD for kvoteordningen 2008-2011

Vedlagte innkallingen fulgte en oppsummering av søknader om kvoteplasser som fakultetet har foreslått (antall, samarbeidsinstitusjoner) for PhD-programmet for kommende periode.

g) Status årsplan 2007 for SV-fakultetet – halvårsrapport til fakultetsstyret 13.09.07

I del I av halvårsrapporten om forskningen omtales forskerutdanningen på s. 6-7.

h) Dialogmøter med representanter for kandidatene ved de enkelte studieretningene

De første møtene starter 19. september. Leder og sekretær møter 2-3 representanter for hver av de 6 enhetene/studieretningene til en samtale på ca 1 ½ time.

i) Ny Forskrift for graden ph.d. ved UiO

Universitetsstyret vedtok i møte 21.06.07 ny forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.). Vedlagt innkallingen fulgte den nye forskriften.

VEDTAKSSAKER

SAK 13/07: ENDRINGER I NY PhD-FORSKRIFT MED KONSEKVENSER FOR PRAKSIS OG REGELVERK VED SV-FAKULTETET

Saksdokumentet datert 06.09.07 søker å beskrive endringer i forhold til den ”gamle” forskriften fra 2006, med vekt på potensielle konsekvenser for vårt regelverk og vår praksis i forskerutdanningen.

Vedtak:
Programstyret vedtar det fremlagte forslaget til revidert ph.d.-program i samfunnsvitenskap ved fakultetet, med de endringer som ble foreslått av Reinvang og Asheim under møtet. Leder og sekretær bes følge opp de endringene som den nye ph.d.-forskriften ved UiO tilsier i studieplanene og i informasjonsdokumenter om forskerutdanningen.


SAK 14/07: VEILEDENDE RETNINGSLINJER FOR SAMMENDRAG AV DOKTORGRADSAVHANDLINGER

Saksnotat datert 10.09.07 fugte vedlagt innkallingen.

Vedtak:
Programstyret slutter seg til det fremlagte forslaget til rutine for utarbeide og følge opp de populærvitenskapelig og vitenskapelig sammendragene av doktoravhandlingene.
Leder og sekretær får fullmakt til å utarbeide fakultetsmalene med retningslinjer for personalskjemaet og de to sammendragene.


SAK 15/07: FRAMDRIFT I FORSKERUTDANNINGEN OG FREMDRIFTSRAPPORTERING

Saksnotat av 10.09.07 fulgte innkallingen.

Vedtak:
Programstyret tar til etterretning at kandidat og veileder(e) skal levere separate fremdriftsrapporter (§ 9 i ny forskrift for ph.d.-graden ved UiO). Programstyret ber om at det utarbeides en enkel minimumsmal med vekt på å få registrert omfanget av veiledningen siste år og avvik i den faglige fremdriften i forhold til prosjektplanen. Skjemaet skal også angi hvem man kan henvende seg til ved spesielle problemer. Den enkelte enhet kan utvide rapporteringsskjemaet etter behov, for eksempel kursrapportering/planer.
Programstyret skal årlig ha en kort melding fra enhetene om fremdriftsrapporteringen.SAK 16/07: EVENTUELT

Ingen saker.

Hanne Haavind
leder

Svein-Erik Grøndahl
sekretær

 

 

 

Publisert 29. okt. 2007 13:17 - Sist endret 8. juni 2015 15:03