Referat fra møtet i ph.d.-programstyret ved SV-fakultetet 19. mai 2007

Til stede: Geir Asheim, Aina Holmén, Jon Hovi, Hanne Haavind, Marianne Lien, Sissel Myklebust, Ivar Reinvang, Kristian Stokke og Signe B. Segaard.


Sekretær: Svein-Erik Grøndahl

Forfall/fravær: Willy Pedersen
 

 

SAKSLISTE

Dagsorden ble godkjent, med to saker i tillegg under Eventuelt (sak 11).


SAK 07/07: ORIENTERINGER

a) Referat fra siste møte i Programstyret 22.02.07

Referatet fra møtet 22.02.07 ble godkjent.

b) Opptak på ph.d-programmet via tilsetting i stipendiatstillinger ved fakultetet

Stipendiater som tilsettes av enhetene skriver en tilleggsavtale om opptak på ph.d-programmet. En oversikt over registrerte kandidater med tilleggsavtale om opptak fra og med 2007 vil bli ettersendt.

 


c) ”Ansvarskart” som del av kvalitetssystemet for forskerutdanningen ved fakultetet

Som ledd i forarbeidet til NOKUTs besøk er det utarbeidet et ansvarskart for forskerutdanningen ved fakultetet, en oversikt over fordeling av ansvar og myndighet mellom fakultetet og enhetene: http://www.sv.uio.no/studier/forskerutdanning/ansvarskart.html

Dokumentet ligger på vår nettside om doktorgradsutdanningen. Informasjon om fakultetets kvalitetsopplegg og ansvarsfordelingen i særdeleshet vil bli sendt de ulike berørte gruppene.

 

VEDTAKSSAKER


SAK 08/07: OPPTAK TIL DOKTORGRADSSTUDIENE FOR H-07

Saksdokumenter: Tabelloversikt over innstillingene om opptak og innstillingene fra de enkelte enhetene.

Vedtak:

a) Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi - samfunnsgeografi
Heidi Bergsli – tas opp
Marta Bivand Erdal - tas opp
Gunnar Vittersø - tas opp
En søknad ble avslått.


b) Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi - sosiologi
Jon Horgen Friberg - tas opp
Cay Gjerustad - tas opp
Ivar A. Åsland Lima - tas opp
Guri Tyldum - tas opp
Kjell Arne von der Wel - tas opp
To søknader ble avslått.


c) Institutt for statsvitenskap
Cecilie Thun - tas opp
John Waje Dahl - tas opp med forbehold om dok. finansiering og tilfredsstill. veiledning
Maren Aase - tas opp med forbehold om dok. finansiering og tilfredsstill. veiledning
En søknad ble avslått.


d) Psykologisk institutt
Daniele E. Alves - tas opp
Ramune Grambaite - tas opp
Marianne Løvstad - tas opp
Aina Olsvold - tas opp
Joshua Steven Patras - tas opp
Siri Søftestad - tas opp
Christian Thoresen - tas opp
Rune Thormodsen - tas opp
Maria Alstad Øverås - tas opp
Bror Just Andersen - avklares nærmere. Utvalgsleder får fullmakt til avgjøre opptaket.
En søknad ble avslått.


e) Sosialantropologi
Bengt Andersen - tas opp
Ingrid Smette - tas opp
Mussie Woldemichael - tas opp under forutsetning av kvotefinansiering
4 søknader ble avslått.


f) TIK-senteret
Jørund Falnes - tas opp
Enrico Sorisio - tas opp under forutsetning av tilfredsstillende dok. finansiering


g) Økonomisk institutt
Mekonnen B. Beyene - tas opp under forutsetning av kvotefinansiering.
Må i tillegg ta to kurs

 


SAK 09/07: ENDRING AV STUDIEPLANEN FOR PHD-UTDANNINGEN VED TIK

TIK ønsker å endre omfanget av opplæringsdelen fra 35 til 30 studiepoeng. Det vises til vedlagt notat fra TIK datert 03.04.07.

Vedtak:
Programstyret godkjenner den foreslåtte endringen i studieplanen. Endringen gjøres gjeldende fra og med høsten 2007 for alle ph.d-kandidater ved senteret.
 


DISKUSJONSSAK


SAK 10/07: GODKJENNING AV HOVEDFAGS/MASTERARBEID SOM DEL AV EN DOKTORAVHANDLING – HVA ER EN MINDRE DEL?


Saksdokument: Saksdokument: Notat av 13.04.07 fra sekretæren.

I doktorgradsforskriften heter det at ”Arbeid som har vært godtatt som grunnlag for tidligere avlagte eksamener eller grader, kan ikke antas til bedømmelse med mindre arbeidet inngår som en mindre del av en avhandling som består av flere sammenhengende arbeid.”

Diskusjonen brakte fram en felles forståelse av at en av tre artikler ikke kan sies å være ”en mindre del” dersom denne ene artikkelen tilsvarer et tidligere kreditert arbeid uten at det er foretatt vesentlige nye analyser. For at en av tre artikler kan sies a være ”en mindre del”, må rimeligvis kandidatens bidrag i de to andre artiklene være så omfattende og faglig vektig at disse langt på vei tilfredsstiller kravet til en doktoravhandling.
 

 

SAK 11/07: EVENTUELT

a) Endring i studieplanen for ph.d-utdanningen i samfunnsgeografi

Forslag til endring fra ISS v/Kristian Stokke av 17.04.07 ble sendt elektronisk til medlemmene av utvalget.

Vedtak:
Programstyret godkjenner den foreslåtte endring i studieplanen. Den gjøres gjeldende for alle nye kandidater ved studiet.

b) Reviderte retningslinjer for godkjenning av doktorgradskurs (emner) ved SV-fakultetet

Leder og sekretær fikk på bakgrunn av diskusjonen i møtet 22.0207 fullmakt til å foreta redaksjonelle endringer i fakultetets retningslinjer. Siden de foreslåtte endringene ikke bare var redaksjonelle, ble forslaget lagt fram for Programstyret på nytt. Men på grunn av tidsnød fikk ikke Programstyret behandlet saken.

Vedtak:
Forslaget til endringer sendes på sirkulasjon i Programstyret til godkjenning.
 

Hanne Haavind
leder

Svein-Erik Grøndahl
sekretær

 

 

 

Publisert 6. juni 2007 13:26 - Sist endret 8. juni 2015 15:03