Referat fra møtet i ph.d.-programstyret ved SV-fakultetet 23. november 2006

Til stede: Agnes Andenæs, Geir Asheim, Jon Hovi, Hanne Haavind, Amund Lie, Govindan Parayil, Willy Pedersen, Kristian Stokke, Dag Einar Thorsen og Halvard Vike.

Sekretær: Svein-Erik Grøndahl

Forfall/fravær: Aina Holmén (Thorsen vara), Ivar Reinvang (Andenæs vara) og Signe B. Segaard (Lie vara)
 

 

SAKSLISTE

Dagsorden ble godkjent. To saker kom til som Orienteringssaker, sak 25 d) og e).


SAK 25/06: ORIENTERINGER

a) Referat fra siste møte i Programstyret 21.09.06

Det har ikke kommet innsigelser til referatet. Det er lagt ut under nettadressen:
http://www.sv.uio.no/studier/forskerutdanning/Programstyret/programstyret.html


b) Revisjon av felles normer for arbeidsplikt og uttelling i undervisningsregnskapet

Revisjonen gjelder spesielt endringer i beregning av stipendiatenes arbeidsplikter. Dokumentet med de reviderte retningslinjene ligger på fakultetets interne nettside (under Personal og organisasjon): http://www.sv.uio.no/ansatt/


c) Første cotutelle-avtale for forskerutdanningen ved SV-fakultetet

Fakultetet/UiO ferdigstiller en avtale om opptak for Nicolas Schwaller både ved vårt fakultet og ved EPHE i Paris/Sorbonne i 3 år, gjeldende fra 01.09.06. Schwaller vil disputere i Paris, ha arbeidsplass i Paris og ved Holocustsenteret, og ha veileder/fagtilknytning til Institutt for statsvitenskap.


d) Kvalitetssikringssystem for ph.d.-utdanningen ved UiO

Saksdokumentet til Universitetsstyrets møte 28.11.06 ble lagt fram til orientering.

(Universitetsstyret slutter seg i møte til det fremlagte systembeskrivelsen for kvalitetssystem ved UiO, og vedtok at fakultetene skal utarbeide sine kvalitetssystemer etter samme mal som institusjonens systembeskrivelse, med frist 01.02.07).


e) Kvalitetssikring av forskning ved UiO: Oversikt over 7 nedsatte arbeidsgrupper

Det ble i møtet delt ut et ark med oversikt over de nedsatte, tematiske arbeidsgruppene, med deres sammensetning. Lederen gikk kort gjennom listen.VEDTAKSSAKER


SAK 26/06: OPPTAK TIL DOKTORGRADSSTUDIENE FOR V-07

Bakgrunnsdokumenter: Notat datert 16.11.06 fra sekretæren, tabelloversikten fra fakultetet over instituttenes innstillinger, og innstillingene fra de enkelte enhetene.

Vedtak:

a) TIK-senteret
Sigmund Aslesen - tas opp under forutsetning av tilfredsstillende finansiering.


b1) Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi - sosiologi
Åsmund G. Børsum - tas opp
May-Linda Magnussen- tas opp
Idunn Seland - tas opp
Mette I. Snertingdal- - tas opp
Elisabeth Ugreininov - tas opp
Janikke S. Vedeler - tas opp
Tre søknader ble avslått.


b2) Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi – samfunnsgeografi
Erik Nergaard - tas opp


c) Psykologisk institutt
Anette T. Johansen - tas opp
Sihu Kunya Klest - tas opp
Elisabeth Larsen - tas opp
Aud Johanne Lindvåg- tas opp
Anita Moe - tas opp
Gunn-Mette B. Røsand- tas opp
Gunn E. H. Løkke - tas opp under forutsetning av tilfredsstillende veiledningsforhold
Dag Vidar Skjelstad - tas opp under forutsetning av dokumentert finansiering
4 søknader ble avslått.


d) Økonomisk institutt
Yan Qin - tas opp; forutsetter at hun tar kursene ECON4240 og 4310
Kristine von Simson - tas opp; forutsetter at hun tar kurset ECON4310
Eivind Tveter - tas opp
Marte Kari Huse - tas opp; forutsetter avklart hovedveileder og at hun tar de tre kursene ECON4130, ECON4140 og ECON4240
En søknad ble avvist.


e) Sosialantropologisk institutt
Kenneth Bo Nielsen - tas opp
Maria Øien - tas opp
En søknad ble avslått.


f) Institutt for statsvitenskap
Beret Bråten - tas opp
Gro S. Hanssen - tas opp
Lene J. Ceeberg - tas opp
Ragnhild H. Waldahl - tas opp
Julie M. Wilhelmsen - tas opp
Alexander A. Vadala - tas opp; forutsetter avklart biveileder og må ta kurs STV 4020.
Stine Aakre - tas opp under forutsetning av dokumentert finansiering
En søknad ble avslått.


SAK 27/06: OPPSUMMERING AV GJENNOMGANGEN AV FORSKERUTDANNINGEN VED SV-FAKULTETET

Saksdokument: Notat av 15.11.06.

Vedtak:
Programstyret godkjenner oppsummeringen. Leder og sekretær får fullmakt til å foreta redigeringer.


SAK 28/06: FORSLAG TIL ENDRET STUDIEPLAN I SAMFUNNSØKONOMI

Saksdokument: Notat fra fakultetet med forslaget fra Økonomisk institutt v/Geir Asheim. Et revidert forslag fra ØI datert 21.11.06 ble lagt fram i møtet.

Vedtak:
Programstyret godkjenner det reviderte forslaget fra ØI til studieplanendring.


SAK 28/06: MØTEPLAN 2007

Møteplan for vårsemesteret 2007:
- torsdag 22. februar kl 13.15-15
- torsdag 19. april kl 13.15-16
- torsdag 20. september kl 13.15-15
- torsdag 22. november kl 13.15-16

Sak 29/06: EVENTUELT

Ingen saker.
 

 

 

Hanne Haavind
leder

Svein-Erik Grøndahl
sekretær

 

 

 

Publisert 24. jan. 2007 14:52 - Sist endret 8. juni 2015 15:03