Referat fra møtet i ph.d.-programstyret ved SV-fakultetet 21. september 2006

Til stede: Kristin Asdal, Michael Hoel, Aina Holmén, Jon Hovi, Hanne Haavind, Arne Kalland, Amund Lie, Willy Pedersen, Ivar Reinvang, og Per Gunnar Røe.

Sekretær: Svein-Erik Grøndahl

Forfall/fravær: Geir Asheim (Hoel vara), Signe B. Segaard (Lie vara), Kristian Stokke (Røe vara), Halvard Vike (Kalland vara),

 

SAKSLISTE

Dagsorden ble godkjent. To saker ble tatt opp under Eventuelt, og det ble orientert om en ekstra sak (21 c).


SAK 21/06: ORIENTERINGER

a) Referat fra siste møte i Programstyret 08.06.06

Det har ikke kommet innsigelser til referatet. Det er lagt ut under nettadressen:
http://www.sv.uio.no/studier/forskerutdanning/Programstyret/

b) Klagenemnda har behandlet klagen fra Astri Melheim på at hun ikke fikk opptak på ph.d.-programmet i psykologi nå i vår. Klagenemnda fant ikke å kunne imøtekomme klagen fra Melheim.

c) Prodekanen orienterte om behandlingen ved fakultetet av Programstyrets forslag til reviderte regler for beregning av pliktarbeidet for stipendiater. Revisjonen vil bli tatt inn i et notat fra fakultetet om endringer i reglene for beregning av timeregnskapet for ansatte.


VEDTAKSSAKER


SAK 22/06: OPPSUMMERING OG FORTSATT OPPFØLGING AV GJENNOMGANGEN AV FORSKERUTDANNINGEN

Saken ble utsatt i møtene i Programstyret i april og juni. Sakspapirer:

  • Notat datert 14.09.06 som summerer opp status når det gjelder gjennomgangen,
  • hovednotatet fra 20.02.06, og
  • notat til fakultetsstyremøtet 22.06.06 ”Strategisk tema: Forskerutdanningen”.

Programstyret gikk gjennom oppsummeringsnotatet og drøftet problemstillingene der.
Leder og sekretær foretar en oppsummering av anbefalinger, tiltak og ansvar for oppfølginger for hele gjennomgangen. Det inkluderer innføring av årlige dialogmøter med enhetene. Oppsummeringen sendes ut til Programstyret i god tid før 23.11.06 til en siste behandling i dette møtet.


SAK 23/06: REVIDERTE RETNINGSLINJER OG SKJEMA FOR MEDFORFATTERSKAP VED ARTIKKELBASERTE AVHANDLINGER

Saksdokument: Notat sendt ut som e-post 05.09.06, som en oppfølging av behandlingen av saken i de to siste møtene i Programstyret.

Programstyret sluttet seg til de framlagte forslag til revisjoner av retningslinjer og skjema, med unntak for formuleringen under punkt 2 i retningslinjene, Omfanget av artikler.

En prøvevotering ga flertall for det framlagte forslaget under punkt 2, eksklusive siste setning, dvs. formuleringen: ”Avhandlingen, utenom sammendraget, bør normalt svare til 3 tidsskriftsartikler av vanlig størrelse med kandidaten som eneforfatter.” Programstyrets leder tok initiativet til å formulere et tillegg som en presisering til den vedtatte setningen, med sikte på å oppnå større enighet om formuleringen på dette punktet i retningslinjene. Denne presiseringen ble etter møtet sendt på sirkulasjon til medlemmene av Programstyret, og vedtatt mot en stemme for forslaget uten noe tillegg. Den endelige formulering av punkt 2 ble etter dette:

”Avhandlingen, utenom sammendraget, bør normalt svare til tre tidsskriftartikler av vanlig størrelse med kandidaten som eneforfatter. Dersom det er medforfattere til en eller flere artikler, kan det være grunn til å utvide antall artikler slik at kandidatens selvstendige bidrag og omfattende innsats kommer tydelig fram. Det er en forutsetning for vurdering av en doktorgradsavhandling at kandidaten er hovedforfatter og har et omfattende faglig ansvar for et flertall av de artikler som inngår i avhandlingen."


SAK 24/06: EVENTUELT

a) Kan det samme kurset gi ulik uttelling i form av studiepoeng ved to ulike fag som samarbeider om kurset?

Spørsmålet ble reist på bakgrunn av kurs arrangert av forskerskolen i arbeidslivsstudier, der deltakernes studiepoeng inngår i henholdsvis studieretningen ved økonomi og sosiologi. Programstyret drøftet saken, og fremhevet at ulikeheter i beregning av studiepoeng krever en gjennomgang av omfang av undervisningstid, forberedelsestid til arbeid med kurslitteratur, egeninnsats for muntlig fremleggelse, samt eksaminasjon og skiftlig etterarbeid. Programstyret kom til at det unntaksvis kan gis ulik uttelling for kandidater med ulike fagbakgrunn, dersom ulikhetene i faglige forutsetninger tilsier det. Slike forskjeller bør imidlertid avklares og formidles til deltakerne på forhånd.

Programstyret drøftet saken, og kom til at det unntaksvis kan gis ulik uttelling dersom ulike faglige forutsetninger tilsier det. Slike forskjeller bør imidlertid avklares og formidles til deltakerne på forhånd.

b) KOmpetanseutvikling og DEltakelsesarenaer (KODE)

Prodekanen redegjorde for det pågående arbeidet med å utarbeide en skisse til et større, nasjonalt forskningsprogram innen humaniora og samfunnsfag, og med denne arbeidstittelen. Prodekanen viste til invitasjonen til et orienteringsmøte om KODE 27.09.
 

 

Hanne Haavind
leder

Svein-Erik Grøndahl
sekretær

 

 

 

Publisert 14. nov. 2006 15:16 - Sist endret 8. juni 2015 15:03