Referat fra møtet i ph.d.-programstyret ved SV-fakultetet 20. april 2006

Til stede: Kristin Asdal, Hanne Haavind, Jon Hovi, Amund Lie, Tore Nilssen, Willy Pedersen, Ivar Reinvang, Signe B. Segaard, Kristian Stokke, og Halvard Vike.

Sekretær: Svein-Erik Grøndahl

Forfall/fravær: Aina Holmén (Lie vara), Helge Hveem (Asdal vara)

SAKSLISTE

Dagsorden ble godkjent, med en orienteringssak i tillegg. Det kom ikke forslag til saker under Eventuelt.


SAK 08/06: ORIENTERINGER

a) Referat fra siste møte i Programstyret 22.02.06

Det har ikke kommet innsigelser til referatet. Det er lagt ut under nettadressen:
http://www.sv.uio.no/studier/forskerutdanning/Programstyret/

b) Forskerutdanningen i års/handlingsplaner ved SV-enheter for 2006
Det er laget en oversikt med utdrag fra enhetenes års- eller handlingsplaner for 2006 angående forskerutdanningen.

c) Utfallet av klagene over vedtaket om avslag på søknader om opptak for V-06
Klagene fra Elisabeth Ann Barrett og Anne Trana Brager-Larsen ble behandlet i Den sentrale klagenemnd ved UiO i møte 20.03.06. Klagenemnda fant ikke å ta de to klagene til følge.


VEDTAKSSAKER

SAK 09/06: OPPTAK PÅ DOKTORGRADSSTUDIENE FOR H-06

Notat av 11.04.06, tabelloversikten fra fakultetet over de 35 søkerne og innstillingene/skjemaene fra instituttene.

Etter innledning fra Willy Pedersen drøftet styret på generelt grunnlag hvilke krav fakultetet/enhetene bør stille til forutdanningen for søkere uten toårig mastergrad, for eksempel fra LSE. Leder og sekretær summerer opp i samråd med Pedersen.

a) Psykologisk institutt
Elizabeth Ann Barrett - tas opp
Gertrud Sofie Hafstad - tas opp
Magnhild M. Høie - tas opp under forutsetning av dokumentert finansiering
Dag Øyvind Engen Nilsen - tas opp under forutsetning av dokumentert finansiering.
Fem søknader ble avslått og tre søknader avvist.

b) Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi

Sosiologi:
Eivind Merok - tas opp
Kenneth Aarskaug Wiik – tas opp
Jingyi Dong - tas opp under forutsetning av tilfredsstillende finansiering.
Tre søknader ble avsått, og en avvist.

Samfunnsgeografi:
Abreham M. Zewdu - tas opp under forutsetning av tilfredsstillende finansiering.
En søknad ble avslått.

c) Institutt for statsvitenskap
Johannes Fougner Rø - tas opp
Torunn Lise Tryggestad- tas opp
Siri Bjerkreim Hellevik - tas opp under forutsetning av tilfredsstillende finansiering
Gyda Marås Sindre - tas opp under forutsetning av tilfredsstillende finansiering.
Fem søknader ble avslått og en avvist, mens en søknad må vurderes nærmere.

d) Økonomisk institutt
Leif Høie Brubakk - tas opp
Simen Markussen - tas opp med den forutsetning at han tar tre bestemte tilleggsemner
Gang Sun - tas opp under forutsetning av kvotefinansiering

SAK 10/06: PRESENTASJON AV AVHANDLINGEN I DISPUTAS – DOKTORAND ELLER OPPONENT?

Saken er reist av Økonomisk institutt, og drøftet i forrige møte 23.02.06. På bakgrunn av en uformell høring i fagmiljøene er det utarbeidet et oppsummerende notat av 07.04.06.

Vedtak:
Det samfunnsvitenskapelige fakultet går over til ordningen med at førsteopponenten (ikke doktoranden) presenterer hensikten med og resultatene av den vitenskapelige undersøkelsen. Endringen gjøres gjeldende for alle bedømmelseskomiteer som heretter oppnevnes. Administrasjonen informerer enhetene og alle kandidatene om dette.

SAK 11/06: ANBEFALING TIL JUSTERING AV REGELVERKET FOR STIPENDIATENES PLIKTARBEID

Denne saken er en del av oppfølgingen av gjennomgangen av forskerutdanningen (sak 13/06). Saksdokument: Notat av 11.04.06.

Flertallet (7 av 9) i Programstyret anbefaler overfor ledelsen ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet at stipendiater med pliktarbeid får utvidet normen for forberedelsestid med 40 % for alle oppgaver som inngår i timeregnskapet. Endringen bør kunne gjøres gjeldende for alle pliktarbeidsoppgaver fra og med høstsemesteret 2006.

Programstyret anbefaler overfor enhetene at doktorgradskandidater kan gis pliktarbeid i et visst omfang som omfatter faglige utredningsoppgaver, forskningsadministrasjon og tilsvarende oppgaver. Det er en forutsetning at oppgavene inngår i forskningssamarbeid som er organisert ved enheten og avgjøres av den, og at tidsbruk blir registret på en praktisk og hensiktsmessig måte. Enhetene lager retningslinjer for oppgaver som kan inngå, og hvilket omfang disse oppgavene kan ha i forhold til undervisningsrelatert pliktarbeid. I samarbeid med hver kandidat bør det lages en plan for disponering av pliktarbeidstiden, en plan som kan revideres hvert år i forbindelse med fremdriftsrapportering.

DISKUSJONSSAK

SAK 12/06: REVIDERTE RETNINGSLINJER OG SKJEMA FOR MEDFORFATTERSKAP VED ARTIKKELBASERTE AVHANDLINGER

Også denne saken er en del av oppfølgingen etter gjennomgangen av forskerutdanningen.

Saksdokument: Diskusjonsnotat med vedlegg av 11.04.06. Artikkelbaserte avhandlinger er dominerende ved ØI og PSI. Det er grunn til å tro at denne typen avhandlinger vil bli mer vanlig fremover ved de andre enhetene (med mulig unntak for SAI). Det samme gjelder medforfatterskap, inklusive med veileder/kolleger.

Vårt skjema for medforfatterskap spør utelukkende om kandidatens medvirkning i de enkelte artiklene, ikke om medvirkningen fra de andre medforfatterne. Programstyret drøftet om vi burde gjøre det og i forhold til kravene i Vancouver-konvensjonen, eventuelt om dette bør være tidsskriftredaksjonenes oppgave. Styret drøftet også ansvar, opplegg og retningslinjer lokalt ved artikkelbaserte avhandlinger, og eventuelle endringer i forhold de reglene vi nå har. Leder og sekretær følger opp diskusjonen med forslag til revisjon av retningslinjer og skjema i neste møte.

SAK 13/06: OPPSUMMERING OG FORTSATT OPPFØLGING AV GJENNOMGANGEN AV FORSKERUTDANNINGEN

Saksdokument: Notat av 16.04.06 og notat av 20.02.06 (side 11-22) til møtet 23.02.06.

Saken utsettes.

SAK 14/06: EVENTUELT

Ingen saker.

 

Hanne Haavind
leder

Svein-Erik Grøndahl
sekretær

 

 

 

Publisert 2. juni 2006 14:44 - Sist endret 8. juni 2015 15:03