Referat fra møtet i ph.d.-programstyret ved SV-fakultetet 8. juni 2006

Til stede: Birgitte Bøgh-Olsen, Hanne Haavind, Aina Holmén, Jon Hovi, Tore Nilssen, Willy Pedersen, Ivar Reinvang, Signe B. Segaard og Kristian Stokke.

Sekretær: Svein-Erik Grøndahl

Forfall/fravær: Halvard Vike (Bøgh-Olsen observatør), Helge Hveem

 

SAKSLISTE

Dagsorden ble godkjent, med en orienteringssak i tillegg. Det kom ikke forslag til saker under Eventuelt.


SAK 15/06: ORIENTERINGER

a) Referat fra siste møte i Programstyret 20.04.06

Det har ikke kommet innsigelser til referatet. Det er lagt ut under nettadressen:
http://www.sv.uio.no/studier/forskerutdanning/Programstyret/


VEDTAKSSAKER


SAK 16/06: KLAGER PÅ AVSLAG PÅ OPPTAK PÅ PHD-PROGRAMMET FOR H-06

Programstyret vedtok i møtet 20.04.06 å avvise søknaden fra tre søkere til Psykologisk institutt, fordi de ikke hadde tilfredsstillende grunnutdanning i psykologi til å få opptak til studieretningen i psykologi. To av disse søkerne har klaget på dette vedtaket. Vedlagt følger de to klagene (med vedlegg). Merknader fra Psykologisk institutt legges fram på møtet.

a) Espen Bjerke

Saksdokumenter: Brev fra fakultetet til Bjerke av 26.04.06, klage fra Bjerke datert 12.05.06 (med vedlegg), og merknad til klagen fra PSI av 06.06.06.

Vedtak:
Klagen fra Bjerke tas til følge. Han tas opp på ph.d.-programmet i samfunnsfag, knyttet til Psykologisk institutt. Det forutsettes at han gjennomfører et kurs i forskningsmetoder.

b) Astri Melheim

Saksdokumenter: Brev av 27.04.06 fra fakultetet, klage fra Melheim av 10.05.06, og merknad til klagen fra PSI av 06.06.06.

Vedtak:
Programstyret opprettholder vedtaket om ikke å gi opptak til Astri Melheim. Saken over til Klagenemnda ved UiO til endelig avgjørelse.


SAK 17/06: REVIDERTE RETNINGSLINJER OG SKJEMA FOR MEDFORFATTERSKAP VED ARTIKKELBASERTE AVHANDLINGER

Saksdokument: Notat av 01.08.06. Se også referatet fra sak 12/06 i møtet 20.04.06.

Vedtak:
Programstyret slutter seg til hovedtrekkene i retningslinjene og skjemaet. Leder og sekretær bearbeider skjemaet ut fra synspunktene i møtet, slik at det skal passe bedre for avhandlinger/publikasjoner som ikke er empiriske. Et revidert forslag sendes medlemmene av programstyret over sommeren, slik at det kan bli diskutert på enhetene. Saken tas til endelig avgjørelse på første møte til høsten (21.09.06).DRØFTINGSSAK

SAK 18/06: SOMMERSKOLEN – STATUS OG SATSING FREMOVER

Sakspapir: Et utkast til et notat som skal legges fram for Fakultetsstyret 22.06.06.

Programstyret drøftet spesielt om studieretningene kunne utnytte sommerskolen bedre. Ut fra diskusjonen er det ønskelig at fakultetet ser på forankringen av sommerskolen til den ordinære doktorgradsundervisningen ved fakultetet/UiO, og på den faglige avgrensningen til komparativ samfunnsforskning.


SAK 19/06: OPPSUMMERING OG FORTSATT OPPFØLGING AV GJENNOMGANGEN AV FORSKERUTDANNINGEN

Saken ble utsatt i forrige møte. Saksdokumenter: Notat av 12.04.06, som er en ajourført utgave av notatet av 20.02.06 med en gjennomgang av forskerutdanningen.

Saken utsettes.
 

 

SAK 20/06: EVENTUELT

Ingen saker.

 

Hanne Haavind
leder

Svein-Erik Grøndahl
sekretær

 

 

 

Publisert 15. aug. 2006 11:28 - Sist endret 8. juni 2015 15:03