Referat fra møtet i ph.d.-programstyret ved SV-fakultetet 3. februar 2005

Til stede: Geir Asheim, Hanne Haavind, Dag Holen, Jon Hovi, Kjell Kjellman, Ivar Reinvang, Bjørnar Sæther og Halvard Vike.

Sekretær: Svein-Erik Grøndahl

Forfall/fravær: Torben Hviid-Nielsen

SAKSLISTE

Dagsorden ble godkjent. Det kom ikke forslag til saker under Eventuelt.


SAK 01/05: ORIENTERINGSSAKER

a) Referat fra siste møte i Programstyret 26.11.04.

Det har ikke kommet innsigelser til referatet. Det er lagt ut under nettadressen:
http://www.sv.uio.no/studier/forskerutdanning/Programstyret/programstyret.html

b) Endringer i representantene i Programstyret/rådet.

Ny leder av utvalget for perioden 2005-2007 er prodekan Hanne Haavind. For samme periode erstatter Jon Hovi Hanne Marte Narud som representant fra Institutt for statsvitenskap. Hovi er ny stedfortreder for instituttlederen ved ISV.

c) Forslag til forskerskole knyttet til SV-fakultetet.

UiOs frist for å fremme nye forslag til forskerskoler gikk ut 20.01.05. Fakultetet har levert inn et forslag om en Forskerskole om Arbeidslivsstudier innen fristen. Forslaget (uten vedlegg på 28 s) fulgte innkallingen, og lederen orienterte kort om forslaget.

d) Årsplan for Det samfunnsvitenskapelige fakultet for 2005.

Den vedtatte årsplanen fulgte innkallingen. Avsnittet om forskerutdanningen ble gjennomgått.

Punktet om tiltak for å avslutte studiet for kandidater der avtaleperioden er gått ut vil bli tatt opp på et senere møte. Det gjelder også tiltak for å få flere nordiske eller nasjonale, koordinerte kurs, gjerne tverrfaglige.

e) Avtale om forvaltning av dr.polit.-graden ved Det medisinske fakultet.

De enkelte fakultetene skal ha programansvar for alle doktorkandidater ved eget fakultet. Det innebærer at Det medisinske fakultet er overdratt ansvaret for de gjenværende dr.polit.-kandidatene i sykepleievitenskap. Avtalen gir Det medisinske fakultet formell adgang til å forvalte dr.polit.-graden for disse kandidatene

 

FULLMAKTSSAKER

SAK 02/05: INNSTILLINGER GITT TIL UNIFOR AV SØKERE TIL LEGATER

Innstillingene som prodekan Gunn E. Birkelund har gitt over søkerne til henholdsvis Kirkeruds og Wenzins legat for 2005 fulgte innkallingen.


VEDTAKSSAKER

SAK 03/05: KLAGER PÅ AVSLAG PÅ OPPTAK PÅ PhD-PROGRAMMET 2005

Et rammenotat datert 26.01.05 fulgte innkallingen.

a) Solveig Karin Bø Vatnar - studieretningen i psykologi

Klagen fra Vatnar datert 15.12.04 ble oversendt PSI, som i sin kommentar av 18.01.05 opprettholder sin innstilling.

Vedtak:
Programstyret slutter seg til anbefalingen fra Psykologisk institutt, og opprettholder vedtaket om ikke å gi opptak til Solveig Karin Bø Vatnar. Saken oversendes Klagenemnda ved UiO til endelig avgjørelse.

b) Anne Kjeldsen - studieretningen i psykologi

Saksdokument: Klage fra Kjeldsen datert 21.12.04, og svar fra instituttet av 18.01.05.

Vedtak:
Programstyret slutter seg til anbefalingen fra Psykologisk institutt, imøtekommer klagen fra Anne Kjeldsen, og tar henne opp på ph.d.-programmet for perioden 2005-2008.

SAK 04/05: SØKNAD OM OPPTAK - EKSTRAORDINÆR BEHANDLING

På grunn av en feil fra vår side ble ikke søknaden fra Kjersti Solhaug Gulliksen behandlet i opptaksmøtet 26.11.04. Det vises til notat av 28.12.04 til PSI, og innstillingen fra PSI angående opptak. Det anbefales at Gulliksen gis opptak for 6 år med 50 % pliktarbeid (unntak fra vår "5-årsregel").

Vedtak:
Programrådet slutter seg til innstillingen fra PSI, og tar opp Kjersti Solhaug Gulliksen på ph.d.-programmet innen studieretningen psykologi for perioden 2005-2010.

SAK 05/05: MØTEPLAN FOR 2005

Inklusive framlegg/drøfting av aktuelle saker for Programrådet.

Vedtatte møtedatoer:
3. februar, mandag 25. april (opptaksmøte), mandag 30. mai (ev. klagesaker+), mandag 19. september og mandag 21. november (opptaksmøte).


SAK 06/05: EVENTUELT

Ingen saker.
 

Hanne Haavind
leder

Svein-Erik Grøndahl
sekretær

 

 

 

Publisert 21. feb. 2005 13:32 - Sist endret 8. juni 2015 15:03