Referat fra møtet i ph.d.-programstyret ved SV-fakultetet 26. november 2004

Til stede: Gunn E. Birkelund, Michael Hoel, Dag Holen, Kjell E. Kjellman, Hanne M. Narud, Willy Pedersen, Ivar Reinvang, Bjørnar Sæther og Aud Talle

Sekretær: Svein-Erik Grøndahl

Forfall/fravær: Torben Hviid-Nielsen, Halvard Vike (Talle vara)

SAKSLISTE

Dagsorden ble godkjent, med den endring av orienteringssak 19/04g (Framdriftsrapportering - oppfølgingsansvar) ble behandlet til slutt i møtet, etter sak 20.

SAK 19/04: ORIENTERINGSSAKER

Prodekan redegjorde innledningsvis om større saker som var gjennomført i sin periode som leder av styret, og saker som Programstyret måtte fullføre og sto foran i neste periode.

a) Referat fra siste møte i Programstyret 17.09.04.

Det har ikke kommet innvendinger til referatet innen merknadsfristen. Referatet er lagt ut på fakultetets nettside under forskerutdanning:
http://www.sv.uio.no/studier/forskerutdanning/Programstyret/programstyret.html

b) Utfallet av tre klagesaker fra opptaket for H-04.

Den sentrale klagenemnd ved UiO har behandlet klagene over avslag på søknader om opptak til ph.d.-programmet fra Sissel Berge Helverschou, Nina Osvold og Lars Ole Goffeng. Ingen av klagene tas til følge. Klagenemndas brev fulgte innkallingen.

c) Ny forskrift for ph.d.-graden ved UiO.

Den nye ph.d.-forskriften som Universitetsstyret vedtok 12.10.04 er sendt instituttene og Programstyrets medlemmer. Endringene er ubetydelige i forhold til vår praktisering av forskerutdanningen.

d) Doktorgrader i tall - nasjonal informasjon fra NIFU

Kopi av informasjonsflaket for oktober 2004 fra NIFU fulgte innkallingen.

e) Egen nettside på engelsk for fakultetets forskerutdanning

Den engelskspråklige informasjonen om forskerutdanningen er nå samlet på egen nettside.

En foreløpig utgave av dokumentet "Evaluation of doctoral degrees at The Faculty of Social Sciences, University of Oslo", beregnet på utenlandske doktorgradsbedømmere, er også lagt ut. Kopi av dokumentet ble delt ut på møtet.

 

f) Mediekurs for stipendiater - workshop i internasjonal publisering

Dette er to korte, "smale" kurs som ble avviklet nå i oktober/november. Programstyret vil få tilsendt rapport om disse to kursene rett over nyttår.

g) Framdriftsrapportering - oppfølgingsansvar

Et saksnotat av 23.11.04 ble ettersendt til Programstyrets medlemmer.Programstyret drøftet framdriftsrapportering. Flere tiltak for å bedre gjennomstrømmingen i forskerutdanningen ble trukket fram.

Leder og sekretær lager et notat til enhetene som summerer opp og anbefaler tiltak med sikte på å bedre gjennomstrømningen i forskerutdanningen, samt hvilke tiltak som bør gjennomføres eller drøftes videre i Programstyret.
 

VEDTAKSSAKER

SAK 20/04: OPPTAK PÅ DR.GRADSSTUDIENE FOR V-05

Det vises til notat datert 19.11.04, tabelloversikten fra fakultetet over instituttenes innstillinger, og innstillingene fra instituttene. (TIK har ingen søkere nå.)

Ni søkere ble etter samråd med enhetene avvist administrativt og ikke underlagt faglig søknadsvurdering. Søknadene er avvist på grunn av manglende/uaktuell finansiering og/eller klart manglende/utilfredsstillende forutdanning, ut fra kriteriene for opptak på forskerutdanningen ved fakultetet.

a) Psykologisk institutt
Nikolaj O. Czajkowski - Tas opp
Sissel B. Helverschou - Tas opp
Vegard Øksendal Haaland - Tas opp
Monica Juuhl Knutzen - Tas opp
Kari Langaard - Tas opp
Tillmann Martin von Soest - Tas opp
Kristin J. Billaud Feragen - Tas opp under forbehold om tilfredsstillende finansiering
Anett Kaale - Tas opp under forbehold om tilfredsstillende finansiering
Torunn Marie Vatne - Tas opp under forbehold om tilfredsstillende finansiering
Tre søknader avslås.

b) Økonomisk institutt
Natalia Merkina - Tas opp (kvotefinansiering bekreftet)
Joachim Minge Thøgersen - Tas opp
Tom-Reiel Heggdal - Tas opp under forbehold om tilfredsstillende finansiering
Zheng Huang - Tas opp under forbehold om tilfredsstillende finansiering
Thomas L. Myhrvoll-Hansen - Tas opp under forbehold om tilfredsstillende finansiering.
Tre søknader avslås.

c) Sosialantropologi
Geir Heierstad - Tas opp under forbehold om tilfredsstillende finansiering
Therese Sandrup - Tas opp under forbehold om tilfredsstillende finansiering
Anne-Katrine Brun Norbye - Tas opp under forbeh. om tilfredsstill. finans.; 1. venteplass
Kari-AnneUlfsnes - Tas opp under forbeh. om tilfredsstill. finans.; 2. venteplass
Fem søknader avslås.

d) Institutt for statsvitenskap
Rune Karlsen - Tas opp
Lars Harald Gulbrandsen - Tas opp under forbehold om tilfredsstillende finansiering
Silje Trollestøl - Tas opp under forbehold om tilfredsstillende finansiering
Therese Vangstad - Tas opp under forbehold om tilfredsstillende finansiering
Seks søknader avslås. For fire av disse skyldes avslaget manglende finansiering.

e) Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi
Alle søkerne er innen sosiologi.
Katharina Herlofson - Tas opp
Reza Kurd - Tas opp under forbehold om tilfredsstillende finansiering
Billa Kuvoame - Tas opp under forbehold om tilfredsstillende finansiering
Kari Stefansen - Tas opp under forbehold om tilfredsstillende finansiering
Tre søknader avslås.


SAK 21/04: EVENTUELT

På vegne av medlemmene i utvalget takket Ivar Reinvang prodekan Gunn E. Birkelund for utmerket ledelse av Forskerutdanningsutvalget/Programstyret i perioden 2003-2004.
 

Gunn Birkelund
leder

Svein-Erik Grøndahl
sekretær

 

 

 

Publisert 22. des. 2004 13:44 - Sist endret 8. juni 2015 15:03