Referat fra møtet i ph.d.-programstyret ved SV-fakultetet 17. september 2004

Til stede: Geir Asheim, Gunn E. Birkelund, Dag Holen, Kjell Kjellman, Hanne M. Narud, Bjørnar Sæther, Halvard Vike og Tormod Eide (observatør PSI).

Sekretær: Svein-Erik Grøndahl

Forfall/fravær: Torben Hviid-Nielsen, Willy Pedersen og Ivar Reinvang

SAKSLISTE

Dagsorden ble godkjent. Det kom ikke forslag til saker under Eventuelt.

SAK 13/04: ORIENTERINGER

a) Referat fra møtet i Programstyret 13.05.04.

Det har ikke kommet innsigelser til referatet. Referatet er lagt ut under nettadressen:
http://www.sv.uio.no/studier/forskerutdanning/Programstyret/programstyret.html

b) Halvard Vike vikarierer som medlem av Programstyret fra Sosialantropologisk institutt.

Ordinært medlem Thomas Hylland Eriksen er blitt forskningsleder for det universitetsstrategiske forskningsprogrammet "Kulturell kompleksitet i det nye Norge" (HUMSAM-programmet) fram til og med 2009.

c) Forskerutdanningen ved SV-fakultetet i årsplanen for 2004 - internt statusdokument av 08.09.04 som også tar opp momenter fra fakultetsstyrets første drøftinger av ny strategisk plan og utfordringer vi står foran.

Programstyret diskuterte enkelte punkter fra årsplanen. Bedre/mer pålitelig informasjon og kandidatene ble etterlyst, som et grunnlag for å følge opp gjennomstrømningen. Det ble også en diskusjon om forlengelser av opptaksavtaler.

VEDTAKSSAKER

SAK 14/04: KLAGER PÅ AVSLAG PÅ OPPTAK PÅ PhD-PROGRAMMET 2004

a) Nina Olsvold - studieretningen i sosiologi

Klagen og svaret fra instituttet fulgte innkallingen.

Vedtak:
Programstyret slutter seg til anbefalingen fra Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, og opprettholder vedtaket om ikke å gi opptak til Nina Olsvold. Saken oversendes Klagenemnda ved UiO til endelig avgjørelse.

b) Lars Ole Goffeng - studieretningen i psykologi

Klagen og svaret fra instituttet fulgte innkallingen.

Vedtak:
Programstyret slutter seg til anbefalingen fra Psykologisk institutt, og opprettholder vedtaket om ikke å gi opptak til Lars Ove Goffeng. Saken oversendes Klagenemnda ved UiO til endelig avgjørelse.

c) Sissel Berge Helverschou- studieretningen i psykologi.

Klagen, fakultetets oversendelsesnotat og svaret fra instituttet fulgte innkallingen.

Vedtak:
Programstyret slutter seg til anbefalingen fra Psykologisk institutt, og opprettholder sitt vedtak om ikke å gi opptak til Sissel Berge Helverschou. Saken oversendes til Klagenemnda ved UiO til endelig avgjørelse.

 

SAK 15/04: VEILEDENDE RETNINGSLINJER FOR ARTIKKELBASERTE DOKTORAVHANDLINGER: PRESISERINGER

Saksdokument datert 09.09.04 fulgte innkallingen.

Vedtak:
Programstyret slutter seg til presiseringene fra hhv. samfunnsøkonomi og fra sosiologi/samfunnsgeografi og statsvitenskap. De legges ut på nettet, som tilføyelser til
retningslinjene. Dersom andre fagmiljø ønsker å slutte seg til noen av de to presiseringene, kan melding om det gis til sekretæren.

Lederen av Programstyret får fullmakt til å godkjenne den endelige utformingen av skjemaet for medforfatterskap, med utgangspunkt i synspunktene som kom fram i møtet.

DISKUSJONSSAKER

SAK 16/04: HVORDAN STYRKE OPPLÆRINGSDELEN AV PhD-PROGRAMMET?

Programstyret drøftet kort muligheten for å trekke de nasjonale fagrådene sterkere inn, utfordringer med langsiktige, forpliktende kursplaner, bedre lenking av kurstilbudene, og problem med kollisjoner mellom konsentrerte doktorgradskurs og andre undervisningstilbud.

Fakultetet bes om å foreta en empirisk gransking av kurstilbudene innen våre fag ved de andre universitetene i Norge og eventuelt de viktigste lærestedene i Norden. Saken tas så opp på nytt i programstyret.

SAK 17/04: OPPFØLGING AV PROGRESJONEN I FORSKERUTDANNINGEN

I diskusjonen ble det trukket fram at vi trenger klarer presisering av status for kandidater der avtaleperioden er utløpt, og bedre rutiner for oppfølging av kandidater og veiledere. Her vil doktoransvarlige for studieretningene ha et spesielt ansvar. Behov for en avklaring lokalt av hvilke funksjoner skjemaet for fremdriftsrapportering skal ha, og hva det brukes til.

Rutinene lokalt for oppfølging kartlegges før saken tas opp igjen i programstyret.

SAK 18/04: EVENTUELT

Ingen saker.

Gunn Birkelund
leder

Svein-Erik Grøndahl
sekretær

 

 

 

Publisert 6. okt. 2004 09:53 - Sist endret 8. juni 2015 15:03