Referat fra møtet i ph.d.-programstyret ved SV-fakultetet 13. mai 2004


Til stede: Geir Asheim, Gunn E. Birkelund, Thomas Hylland Eriksen, Dag Holen, Kjell Kjellman, Torben Hviid Nielsen, Hanne M. Narud, Willy Pedersen, Ivar Reinvang og Bjørnar Sæther (fra sak 8).
Sekretær: Svein-Erik Grøndahl

Forfall: Ingen.
 

SAKSLISTE

Dagsorden ble godkjent. Det kom ikke forslag til saker under Eventuelt.

SAK 6/04: ORIENTERINGER

a) Referat fra siste møte i Programstyret 10.03.04.

Det har ikke kommet innsigelser til referatet. Det er lagt ut under nettadressen:
http://www.sv.uio.no/studier/forskerutdanning/Programstyret/

b) Workshops i internasjonal publisering

Vi har arrangert kurs/workshops for forskerrekrutter de to siste semestrene, og kan tenke oss å arrangere et Advanced Writer's Workshop for personalet til høsten.
Nærmere informasjon i eget saksdokument som fulgte innkallingen.

c) Registrering av interessen blant stipendiatene til å delta på mediekurs i oktober

Det vises til oversendelsesbrev av 21.04.04 fra fakultetet, vedlagt tilbudet om et slikt mediekurs fra Informasjonsavdelingen.

SAK 7/04: OPPTAK TIL DOKTORGRADSSTUDIENE FOR H-04

Saksdokument av 27.04.04, tabelloversikt over søkerne og instituttenes anbefalinger, og de 23 innstillingene fra instituttene/TIK-senteret fulgte innkallingen.

Alle opptak forutsetter at det blir enighet om veiledning, opptaksperiode og andre forhold som skal avklares i forbindelse med det fullførte opptaksvedtaket ved fakultetet.

a) Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi

Samfunnsgeografi:
Sille Ohrem Naper - Tas opp under forbehold om tilfredsstill finansiering og veiledn.

Sosiologi:
Elin Bye - Tas opp
Christer Hyggen - Tas opp
Mira Sletten - Tas opp
Tre søknader ble avslått.

b) Institutt for statsvitenskap

Anne Therese Gullberg - Tas opp
Lovise Aalen - Tas opp

c) Psykologisk institutt

4 søknader ble avslått.

d) Sosialantropologisk institutt

Gustavo A. H. Martinez - Tas opp under forbehold om tilfredsstillende finansiering
Therese Sandrup - Tas opp under forbehold om tilfredsstillende finansiering
Anne Hege Simonsen - Tas opp under forbehold om tilfredsstillende finansiering

e) TIK-senteret

To søknader ble avslått.

f) Økonomisk institutt

Morten S. Henningsen - Tas opp
Odd Erik Nygård - Tas opp
Xuehui Han - Tas opp under forbehold om tilfredsstillende finansiering
Mian Zhu - Ventelisteplass 1; kan ev tas opp under forbeh. om tilfredsstill. finans.
Natalia Merkina- Ventelistepl. 2; kan ev tas opp under forbeh. om tilfredsstill. finans.

SAK 8/04: VEILEDENDE RETNINGSLINJER FOR DOKTORAVHANDLINGER SOM BESTÅR AV FLERE MINDRE ARBEIDER (Artikkelbaserte avhandlinger)

Utkast til revidert forslag etter siste møte ble lagt fram i saksdokument datert 28.04.04.

Vedtak:
Programstyret slutter seg til det framlagte forslaget, med de endringer som framkom i møtet.

SAK 9/04: KARAKTERKRAV PÅ FORUTDANNINGEN VED OPPTAK PÅ PhD

Forslag til beskrivelse av opptaket generelt og karakterkrav til forutdanningen spesielt forelå i saksdokument datert 27.04.05.

Vedtak:
Programstyret slutter seg til det framlagte forslaget, med de endringer som framkom i møtet.

SAK 10/04: NEDPRIORITERING AV STIPENDIATSØKERE SOM ALT ER OPPTATT PÅ PhD-PROGRAM

ØI har reist spørsmålet om hvilke muligheter et institutt har for å rangere søkere til en intern stipendiatstilling som allerede er tatt opp på et dr.gradsprogram (men har ekstern finansiering) bak søkere som ikke er tatt opp. Et kort notat av 27.04.05 fulgte innkallingen, inklusive en e-post i saken fra instituttleder Diderik Lund fra ØI.

Vedtak:
Programstyret anbefaler at saken følges opp av fakultetsledelsen, for å få avklart hvilke muligheter en grunnenhet har til å la det telle med i vurderingen av søkere til interne stipendiatstillinger at en søker allerede er tatt opp på doktorgradsstudiet.

SAK 11/04: MØTEPLAN H-04

Leder og sekretær vil komme tilbake med forslag til møtetidspunkter.

SAK 12/04: EVENTUELT

Ingen saker.

Gunn Birkelund
leder

Svein-Erik Grøndahl
sekretær


 


 

Publisert 5. mars 2008 10:04 - Sist endret 8. juni 2015 15:03