Referat fra møtet i ph.d.-programstyret ved SV-fakultetet 10. mars 2004

Til stede: Gunn E. Birkelund, Dag Holen, Kjell Kjellman, Torben Hviid Nielsen, Hanne M. Narud, Willy Pedersen, Ivar Reinvang, Kristian Stokke og Unni Wikan.
Sekretær: Svein-Erik Grøndahl

Forfall: Asheim, Thomas Hylland Eriksen (Wikan vara), Bjørnar Sæther (Stokke vara).

SAKSLISTE

Godkjenning av dagsorden: En ny orienteringssak ble meldt, og tatt inn som punkt b).


Sak 1/04: ORIENTERINGSSAKER

a) Referat fra siste møte i Programstyret 28.11.03.

Referatet er godkjent. Etter innsigelsesfristens utløp legges referatene på nettadressen:
http://www.sv.uio.no/studier/forskerutdanning/Programstyret/programstyret.html

b) Oppsummering av hovedopptaket V-2004 og oversikt over kandidater som har fått opptak gjennom tilsetting ved fakultetet

Utfallet av opptakene programstyret foretok i november ble lagt fram i møtet, og dessuten en oversikt over opptak gjennom "vei 2", tilsettinger som stipendiater.

c) Oversikt over doktoravhandlinger 2003

En oversikt fra nettet over de 37 som disputerte i 2003 fulgte innkallingen. Antallet tangerte toppnoteringen fra 2002, det var for første gang flest kvinnelige doktorander.

d) Referat fra møtet mellom NOVA og SV-fakultetet 10.02.04

Referatet fra dette møtet fulgte innkallingen.

e) Dekning av veiledningsutgifter mv. for kandidater med arbeidsplass og/eller veileder som ikke faller sammen med utdanningsansvarlig grunnenhet

Fakultetet har sammenfattet de ordningene man ønsker å praktisere når arbeidsplass/-veileder er henholdsvis ekstern (utenfor UiO), ved en annen enhet ved UiO, og innad ved fakultetet (mellom grunnenhetene, inkl Arena). Det vises til notat av 25.02.04.

f) Erfaringer med sentralisering av administreringen av opptaket til SV-fakultetet

Ved innføringen av såkalt "fullført opptaksvedtak" er det administrative arbeidet er sentralisert til fakultetet. Hensikten har vært å forenkle skjemaene og opptaksarbeidet.
Fra og med opptaket til høsten skal søknadene sendes til fakultetet, som koordinerer de faglige vurderingene på instituttene.

VEDTAKSSAKER:

SAK 2/04: KLAGER PÅ AVSLAG PÅ SØKNADER OM OPPTAK

Det kom inn to klager på avslag på søknader om opptak som
Programstyret vedtok i møtet 28.11.03. Begge klagene er sendt ISS til uttalelse.

a) Klage fra Andreas Tjernshaugen (sosiologi)

Det vises til klage fra Tjernshaugen av 22.12.03, og uttalelse fra ISS av 19.01.03.

Vedtak:
Programstyret slutter seg til anbefalingen fra Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, og tar Andreas Tjernshaugen opp på ph.d.-programmet fra 2004.

b) Klage fra N.N. (sosiologi)

Det vises til brev fra AFI av 19.12.03, klage fra N.N. av 05.01.03, oversendelse fra fakultetet av 12.01.04 og uttalelse fra ISS av 19.01.04.

Vedtak:
Programstyret slutter seg til anbefalingen fra Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi. Fakultetet opprettholder sitt vedtak om ikke å gi opptak for N.N., og sender klagen over til Klagenemnda ved universitetet til endelig avgjørelse.

SAK 3/04: VEILEDENDE RETNINGSLINJER FOR DOKTORAVHANDLINGER SOM BESTÅR AV FLERE MINDRE ARBEIDER (Artikkelbaserte avhandlinger)

Programstyret ba i møtet 26.11.03 de enkelte studieretningene innen midten av februar foreslå retningslinjer ut fra eget ståsted, med sikte på å ta opp igjen saken på det første møtet i 2004. Et saksnotat datert 02.03.04 oppsummerte de innkomne forslagene.

Vedtak:
På bakgrunn av endringsforslagene og diskusjonen i møtet bes leder og sekretær utarbeide et utkast som sendes på sirkulasjon. Saken tas opp igjen på neste møte i mai, dersom ikke tilbakemeldingene fra enhetene tilsier at det er unødvendig.

DISKUSJONSSAK:

SAK 4/04: KARAKTERKRAV PÅ FORUTDANNINGEN VED OPPTAK PÅ PhD

Det vises til saksnotat av 27.02.04 fra sekretæren.

Fakultetet arbeider videre med saken ut fra diskusjonen i møtet, med sikte på å legge fram et forslag til beskrivelse av våre krav til forutdanning som kan vedtas på neste møte, og som deretter legges ut på nettet i god tid før opptaket til høsten.

SAK 5/04: EVENTUELT

Ingen saker

 

Gunn Birkelund
leder

Svein-Erik Grøndahl
sekretær

 

 

 

Publisert 3. juni 2004 09:36 - Sist endret 8. juni 2015 15:03