Referat fra møtet i ph.d.-programstyret ved SV-fakultetet 28.november 2003


Til stede: Geir Asheim, Gunn E. Birkelund, Fredrik Engelstad, Dag Holen, Signe Howell, Kjell Kjellman, Torben Hviid Nielsen, Hanne M. Narud, Ivar Reinvang og Bjørnar Sæther
Sekretær: Svein-Erik Grøndahl

Forfall: Arnlaug Leira (Engelstad vara), Thomas Hylland Eriksen (Howell vara)
 

SAKSLISTE

Godkjenning av dagsorden: To saker ble meldt under Eventuelt.


Sak 18/03: ORIENTERINGSSAKER
 

a) Referat fra siste møte i Programstyret 12.09.03.

Referatet godkjent; ingen innvendinger til referatet innen merknadsfristen.

b) Rapport fra kurs i skriving av artikler i internasjonale tidsskrift

En rapport utarbeidet av Ellen Rømming fra kurset 17.11.03 og 19.11.03 ble lagt fram for programstyret.

c) Praktisk informasjon knyttet til innlevering, bedømmelse og disputaser

Revisjonen av de tre dokumentene beregnet på henholdsvis bedømmelseskomiteene, kandidatene/doktorandene og administrasjonene er nå oppdatert etter innføring av ph.d.-graden, og kan hentes fra fakultetets hjemmeside under forskerutdanningen. Fakultetet tar sikte på å lage et samledokument for disputasleder, og oversette (deler av) dokumentet beregnet på bedømmelseskomiteene til engelsk.
 

VEDTAKSSAKER:
 

SAK 19/03: UTTELLING I STUDIEPOENG FOR SOMMERSKOLEN

Saksnotat fra Tron Harald Torneby datert 21.11.03 fulgte innkallingen.

Vedtak:
Fullført doktorgradskurs under Oslo Summer School in Comparative Social Science Studies ved SV-fakultetet gir uttelling for 10 studiepoeng fra og med år 2004.

SAK 20/03: OPPTAK PÅ DR.GRADSSTUDIENE FOR ÅR 2004

Saksdokument: Notat av 21.11.02, tabelloversikten fra fakultetet over instituttenes innstillinger, og de 73 innstillingene fra instituttene/TIK-senteret.

Alle opptak forutsetter at det blir inngått enighet om veiledning, opptaksperiode og andre forhold som skal avklares i forbindelse med det fullførte opptaksvedtaket ved fakultetet.

I behandlingen av denne saken drøftet utvalget spørsmålet om kravet til kvaliteten på forutdanningen for opptak på ph.d.-graden, ikke minst i forholdet til den nye karakterskalaen A-E, og dessuten spørsmålet om å skjerpe kravet til denne forutdanningen. Det ble bestemt foreløpig å stryke formuleringen på nettet om at "Søkere med et normalt snitt på B bør ha en meget god prosjektbeskrivelse for å bli tatt opp." Programstyret vil komme tilbake til spørsmålet om karakterkrav for opptak etter at det er noe mer avklart hvordan aktuelle fag og institusjoner bruker karakterskalaen på det som er utdanningsgrunnlaget for opptak (mastergrader mv).
 

a) Psykologisk institutt

 • Thomas Espeseth - Tas opp
 • Einar Haave - Tas opp
 • Ellen Melbye Langballe - Tas opp
 • Trond Myklebust - Tas opp
 • Ragnhild Bang Nes - Tas opp under forbehold om tilfredsstillende finansiering
 • Mette Bengtson - Tas opp under forbehold om tilfredsstillende finansiering
 • Else M. Stornes Espset - Tas opp under forbehold om tilfredsstillende finansiering
 • Thomas Hansen - Tas opp under forutsetning om avklart veilederforhold. (Også tatt opp ved ISS)
 • Lene Christin Holum - Tas opp under forbehold om tilfredsstillende finansiering
 • Gry Stålsett Follesø - Tas opp under forbehold om tilfredsstillende finansiering
 • Rolf Sundet - Kan tas opp; ventelisteplass 1
 • Kristin J. Billaud Feragen - Kan tas opp under forbehold om tilfredsstill. finans.; ventelisteplass 2
   

Tre søknader ble avslått og to avvist.

b) Økonomisk institutt

 • Tyra M. Ekhaugen - Tas opp
   
 • Lars Westlie - Tas opp
   
 • Torkild Hovde Lyngstad - Tas opp under forbehold om tilfredsstill. finans.(indiv. plan)
   
 • Øystein Jørgensen - Tas opp, med krav om fullført tilleggsutdanning
   
 • Steffen Kalbekken - Tas opp under forbehold om tilfredsstill. finans. og tilleggsutd.

En søknad ble avslått.
 

c) TIK-senteret
 

 • Anne Lau Revil - Tas opp under forbehold om tilfredsstillende finansiering
   
 • Hilde Thygesen - Tas opp under forbehold om tilfredsstillende finansiering

Tre søknader ble avslått.
 

d) Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi
 

Samfunnsgeografi
 

 • Anders Iversen - Tas opp under forbehold om tilfredsstillende finansiering
   
 • Marianne Millstein - Tas opp under forbehold om tilfredsstillende finansiering
   
 • Guro Aandahl - Tas opp under forbehold om tilfredsstillende finansiering
   

Fire søknader ble avslått.
 

Sosiologi
 

 • Mona Bråten - Tas opp
   
 • Thomas Hansen - Tas opp (også søkt psykologi)
   
 • Selma Therese Lyng - Tas opp
   
 • Bård Anton Lindgaard - Tas opp under forbehold om tilfredsstillende finansiering
   
 • Kjetil Rødje - Tas opp under forbehold om tilfredsstillende finansiering
   
 • Gunnar Aakvaag - Tas opp under forbehold om tilfredsstillende finansiering
   
 • Tove Irene Midtsundstad - Kan tas opp, ventelisteplass 1. (Også søkt statsvitenskap)
   
 • Christer Hyggen - Kan tas opp, ventelisteplass 2
   
 • Anne Tremblay Vølstad - Kan tas opp under forbehold om tilfredsstill. finansiering; ventelisteplass 3
   
 • Nina Olsvold - Kan tas opp under forbehold om tilfredsstill. finansiering; ventelisteplass 4
   

Åtte søknader ble avslått.

e) Sosialantropologi
 

 • Øyvind Eggen - Tas opp under forbehold om tilfredsstillende finansiering
   
 • Cicilie-Merethe Fagerlid - Tas opp under forbehold om tilfredsstillende finansiering
   
 • Geir Heierstad - Tas opp under forbehold om tilfredsstillende finansiering
   
 • Anne-Katrine Norbye - Tas opp under forbehold om tilfredsstillende finansiering
   
 • Kari-AnneUlfsnes - Tas opp under forbehold om tilfredsstillende finansiering

Fem søknader ble avslått, og en søknad avvist.

f) Institutt for statsvitenskap
 

 • Johannes Berg - Tas opp under forbehold om tilfredsstillende finansiering
   
 • Anne Brit Djuve - Tas opp under forbehold om tilfredsstillende finansiering
   
 • Elisabet Lund - Tas opp under forbehold om tilfredsstillende finansiering
   
 • Tove I. Midtsundstad - Tas opp under forbehold om tilfredsstill. finans. (også søkt ISS)
   
 • Kristine Offerdal - Tas opp under forbehold om tilfredsstillende finansiering
   
 • Kari Margrethe Osland - Tas opp under forbehold om tilfredsstillende finansiering
   
 • Stig Stenslie - Tas opp under forbehold om tilfredsstillende finansiering

To søknader ble avslått.
 

SAK 21/03: VEILEDENDE RETNINGSLINJER FOR DOKTORAVHANDLINGER SOM BESTÅR AV FLERE MINDRE ARBEIDER
 

Notatet "Veiledning vedrørende krav til artikkelbasert doktoravhandling ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet" av 22.11.03 lå til grunn for behandling av saken.

Vedtak:
Med utgangspunkt i det framlagte forslag til veiledende retningslinjer, ber programstyret de enkelte studieretningene foreslå retningslinjer ut fra eget faglig ståsted. Frist: Midten av februar 2004. Saken tas opp igjen på nytt i et møte i utvalget i slutten av februar.
 

SAK 23/03: EVENTUELT
 

a) Oslo Summer School in Comparative Social Science Studies
 

Prodekanen redegjorde meget kort om status for Sommerskolen, og søknaden om å etablere en forskerskole i komparativ samfunnsforskning.

b) Møte med instituttsektoren 08.12.03
 

Prodekanen minnet om dette møtet, der medlemmene av programstyret er invitert.


Et diskusjonsnotat av 05.09.03 fulgte innkallingen.

Medlemmene ga innspill i saken som lederen vil ta med seg når saken tas opp med bestyrerne. Oversikten som utarbeides over praksis ved instituttene sendes medlemmene når den foreligger.

SAK 17/03: EVENTUELT

a) Møter i Programstyret framover
 

Leder og sekretær vil lage en møteplan for V-04, i kontakt med medlemmene.

b) Tilbud om å holde seminar i å skrive vitenskapelige artikler i internasjonale tidsskrift
 

Kopi av et tilbud fakultetet har mottatt ble delt ut på møtet.

 

Gunn Birkelund
leder

Svein-Erik Grøndahl
sekretær


 


 

Publisert 5. mars 2008 10:09 - Sist endret 8. juni 2015 15:03