Referat fra møtet i ph.d.-programstyret ved SV-fakultetet 23. mai 2003

Til stede: Gunn E. Birkelund, Dag Holen, Arnlaug Leira, Kalle Moene, Hanne M. Narud, Torben Hviid Nielsen, Bjørnar Sæther (møterett) og Aud Talle.
Sekretær: Svein-Erik Grøndahl

Forfall: Geir Asheim (Moene vara), Thomas Hylland Eriksen (Talle vara) og Ivar Reinvang.
 

SAKSLISTE

Lederen ønsket velkommen til det første møtet i Programstyret.
Forslaget til dagsorden ble godkjent, med en sak under Eventuelt.


Sak 1/03: ORIENTERINGER

a) Mandat og sammensetning av programstyret for ph.d.-graden

Mandat for og sammensetning av Programstyret ble vedtatt i Fakultetsstyret 27.03.03. Medlemmene hadde ingen spørsmål eller kommentarer til mandatet.

b) Forskerskoler i Norge?

Et notat om mål og organisering av forskerskoler i norsk forskerutdanning var lagt ved innkallingen. Notatet er utarbeidet av Universitets- og høgskolerådet og datert 04.04.03.

Programstyret drøftet forslag i notatet til forskerskoler i Norge, og spesielt til mulighetene for å etablere forskerskoler knyttet til våre fagmiljøer. Problemer med finansiering av rekrutteringsstillinger og manglende praktisk hjelp i søknadsskriving ble også trukket inn i diskusjonen.

 

SAK 2/03: PRAKTISERING AV REGELVERKET FOR PH.D.-GRADEN VED SV-FAKULTETET

Framleggsnotat datert 16.05.03 fulgte innkallingen.

Vedtak:
Programstyret sluttet seg i hovedtrekk til forslagene i det framlagte notatet, med enkelte endringer. Det innebærer at:

  • Alle studieretningene skal ha et forskerseminar el. l. som kandidatene skal følge. Instituttene bestemmer omfanget av deltakelsen og plikten til å legge fram eget prosjekt.
  • Fakultetets norm på veiledning er 180 arbeidstimer for hele opptaksperioden under ett, forarbeid inkludert.
  • Instituttene bes utarbeide rullerende kurstilbud med en planleggingshorisont ut over det nærmeste studieåret, blant annet ved en nasjonal koordinering av tilbudene.
  • Felleskurset i vitenskapsteori får et omfang på 5 studiepoeng.
  • Faglig formidling kan ikke godkjennes med studiepoeng som del av minimumsrammen på 30 studiepoeng.
  • Kandidater under den organiserte forskerutdanningen (ph.d., dr. polit. eller dr. psychol.) som disputerer etter 1. august 2003 skal bare ha én prøveforelesning, den oppgitte. Dr.philos.-kandidater skal fortsatt ha to prøveforelesninger.
  • Bedømmelseskomiteer for ph.d., dr.polit. og dr.psychol.-avhandlinger som oppnevnes etter 1. august 2003 skal foreta "veiledet bedømmelse", slik det legges opp til i ph.d.-programmet for SV-fakultetet.
  • Ved disputaser etter 1. august 2003 er det kandidaten som skal redegjøre for hensikten med og resultatene i avhandlingen, ikke førsteopponenten.
     

Programstyret tar forbehold om at de konkrete forslagene til studieplaner innen de enkelte studieretningene kan tilsi justeringer av vedtakene over i junimøtet.

Programstyret utsatte behandlingen av flere tema som ble trukket fram i notatet eller i møtet. Leder og sekretær lager en plan for behandlingen av disse temaene i senere møter i Programstyret.

SAK 3/03: EVENTUELT

Driftsmidler til forskning og forskerutdanning for UiO-stipendiater vs. NFR-stipendiater.

Narud tok opp problemet med tilstrekkelig driftsmidler til universitetets egne stipendiater, og spesielt i forhold til den situasjon NFR-stipendiatene er i. Saken følges opp i neste møte.

 

Gunn Birkelund
leder

Svein-Erik Grøndahl
sekretær

 


 

 

 

Publisert 27. juni 2003 14:46 - Sist endret 8. juni 2015 15:03