Referat fra møtet i ph.d.-programstyret ved SV-fakultetet 19. september 2003

Til stede: Gunn E. Birkelund, Michael Hoel, Arnlaug Leira, Per Kr. Mydske, Torben Hviid Nielsen, Ivar Reinvang, Bjørnar Sæther og Aud Talle.

Sekretær: Svein-Erik Grøndahl

Forfall: Geir Asheim (Hoel vara), Thomas Hylland Eriksen (Talle vara), Dag Holen og Hanne Marthe Narud (Mydske vara).

 

SAKSLISTE

Forslaget til dagsorden ble godkjent


Sak 4/03: GODKJENNING AV REFERATET FRA MØTET 23.05.03

Referatet fulgte innkallingen, og var sendt ut tidligere.

Vedtak:
Referatet fra møtet i Programstyret 23.05.03 godkjennes.

SAK 5/03: GODKJENNING AV STUDIEPLANER INNEN DE ENKELTE STUDIERETNINGENE

Notat av 17.06.03, vedlagt innkomne forslag til studieplaner fra fem av fagmiljøene.

To studieplaner ble lagt fram i møtet. Programstyret gikk gjennom de enkelte planene, og vurderte dem blant ut fra de retningslinjene styret ga i siste møte.

Vedtak:
Det arbeides videre med de enhetenes forslag til studieplaner for de enkelte studieretningene, ut fra de signaler som ble gitt i møtet. Leder og sekretær får, i samråd med instituttene, fullmakt til å justere, redigere og ferdigstille forslagene før studieplanene legges ut på nettet.

SAK 6/03: NYTT FELLESKURS I VITENSKAPSTEORI

Saksdokument: Notat av 17.06.03, vedlagt referat fra møtet 05.06.03 i Arbeidsgruppen for nytt felleskurs i vitenskapsteori.

Programstyret drøftet de framkomne forslag og videre prosedyre med sikte på å få kurset etablert fra og med vårsemesteret 2004.

Vedtak:
Det nedsettes en arbeidsgruppe på to personer, som bes om å legge fram forslag overfor Programstyret til nytt opplegg for felleskurs i vitenskapsteori med utgangspunkt i diskusjonen i møtet. Gruppen bør skissere flere alternativer. Leder får fullmakt til å kontakte personene som ble anbefalt, eventuelt andre hvis disse ikke er villige til å påta seg oppgaven.

 

SAK 7/03: DRIFTSMIDLER TIL FORSKNING OG FORSKERUTDANNING FOR UiO-STIPENDIATER VS. NFR-STIPENDIATER

Saken ble tatt opp under Eventuelt i forrige møte.

Vedtak:
Saken utsettes til første møte til høsten.

SAK 8/03: FORSLAG TIL OPPTAK ETTER INITIATIV FRA FAGMILJØ (ØI)

I brev av 17.06.03 foreslår ØI at Zhu, Weizen tas opp på ph.d.-programmet ved instituttet. Sakspapirene fulgte innkallingen.

Vedtak:
Programstyret slutter seg til anbefalingen fra ØI, og gir Zhu opptak på ph.d.-programmet i økonomi for perioden 01.07.03-30.06.07

 

SAK 9/03: ORIENTERINGER

a) Fra møtet i Forskningskomiteen ved UiO 16.06.03.

Prodekanen orienterte kort fra dette møtet.

b) Informasjon om overgangen fra dr.polit./dr.psychol. til ph.d. ved fakultetet.

Et utkast til orientering som fakultetet tar sikte på å legge ut på nettet ble lagt fram.

 

SAK10/03: EVENTUELT

Ingen saker.

 

Gunn Birkelund
leder

Svein-Erik Grøndahl
sekretær

 


 

 

 

Publisert 27. juni 2003 15:09 - Sist endret 8. juni 2015 15:03