Referat fra møtet i ph.d.-programstyret ved SV-fakultetet 12. september 2003

Til stede: Geir Asheim, Gunn E. Birkelund, Thomas Hylland Eriksen, Dag Holen, Geir Høgsnes, Kjell Kjellman, Torben Hviid Nielsen, Hanne M. Narud, Ivar Reinvang og Bjørnar Sæther.
Sekretær: Svein-Erik Grøndahl

Forfall: Arnlaug Leira (Høgsnes vara)
 

SAKSLISTE

Godkjenning av dagsorden: To saker ble meldt under Eventuelt.


Sak 11/03: GODKJENNING AV REFERATET FRA MØTET 19.06.03

Referatet er tidligere sendt ut, og finnes på nettadressen:
http://www.sv.uio.no/studier/forskerutdanning/Programstyret/programstyret.html

Vedtak:
Referatet fra møtet i Programstyret 19.06.03 godkjennes.

 

SAK 12/03: ORIENTERINGSSAKER

a) Oversikt over doktorgrader

Det vises til informasjon fra NIFU om doktorgarder i Norge i år 2002.
37 fullførte doktorgraden ved SV-fakultetet i 2002, mot 28 året før.
Våren 2003 har 22 fullført doktorgraden ved fakultetet, mot 23 våren i toppåret 2002.

b) Forskerutdanningen på fakultetets nettside

Kort gjennomgang av hvilke dokument som er oppdaterte på fakultetets hovedside.

c) Forskerskoler i Norge - status

Programstyret drøftet i møte 23.05.03 et foreløpig forslag fra Universitets- og høgskolerådet (UHR) om etablering av forskerskoler i Norge. Høringsfristen for den endelige innstillingen var 15.09.03. Fakultetets høringsuttalelse ble framlagt i møtet, og gjennomgått av lederen.

d) Studieplanene for de enkelte studieretningene - statusrapport

En oversikt over hvor langt en er kommet i arbeidet med revideringen av de enkelte studieplanene under ph.d.-graden var sendt ut som e-post. (Flere punkter var rettet opp til møtet.)

VEDTAKSSAKER:

SAK 13/03: PRESISERING AV PRAKSIS OG BESTEMMELSER VED PH.D.-GRADEN

Et notat fra sekretæren av 02.09.03 tok opp spørsmål som det er behov for å få presisert i tilknytning til den nye graden. En søknad om dispensasjon fra kravet om "peer revier" bedømmelse ble lagt ved som relevant for saken.

Vedtak:
Programstyret anbefaler at standarden for å anbefale at en avhandling finnes verdig til å forsvares i disputas opprettholdes, i den forstand at bedømmelseskomitéene bare bør be om revisjon av doktoravhandlinger som tidligere hadde blitt underkjent "i sin nåværende form", ikke avhandlinger som ellers ville blitt funnet verdig til å forsvares i disputas. Bedømmelseskomiteene bør imidlertid uansett utarbeide erratalister med mindre rettelser kandidaten anbefales å gjøre.
Med en slik presisering mener Programstyret det ikke er behov for å dispensere fra bestemmelsen om overgang til "peer review"-bedømmelse for bedømmelseskomiteer nedsatt etter 01.08.03.

Programstyret anbefaler at opptakskravet til ph.d.-graden følger beskrivelsen i notatet når det gjelder søkere med karakterer etter ECTS-skalaen (A-F).
Godkjenning av masterkurs som doktorgradskurs forutsetter karakterene A eller B.

Hovedveileder gis ansvaret for å melde fra til instituttet at en avhandling antas å være klar for innlevering om ca. 1-2 måneder.

Sekretæren bes innarbeide disse og andre presiseringer gitt i møtet i informasjonsdokumentene om innlevering av avhandlinger, bedømmelse og disputas som ligger på nettet.

SAK 14/03: NYTT FELLESKURS I VITENSKAPSTEORI

Programstyret vedtok i møte 19.06.03 å sette ned en tomannsgruppe, hvorav en fra psykologi. Det viste seg vanskelig å få med en på kort varsel fra PSI, og "enmannsgruppen" Lars Mjøset har utarbeidet en innstilling som fulgte innkallingen.

Vedtak:
Felleskursene i vitenskapsteori vår og høst 2004 legges opp som ukeskurs og et avsluttende, disiplinbasert sluttseminar ca. en måned senere (alternativ 1 foreslått av Mjøset). Det tas sikte på at kurset H-04 gis på engelsk, om det skulle være behov for det.

Programstyret slutter seg i undervisningsopplegget, men ber om at kursleder arbeider videre med pensuminnholdet ut fra de synspunktene som kom fram i møtet, gjennom kontakt med fagmiljøene.

Programstyret anbefaler overfor fakultetet at Lars Mjøset bes om å være kursleder for felleskurset i vitenskapsteori for de to kursene i 2004.

Fakultetet bes om å avklare hvilke overgangsordninger som skal gjelde for kandidater som har fulgt kurset i vitenskapsteori tidligere.

SAK 15/03: ENDRET OPPTAKSKRAV FOR ESST-KANDIDATER?

Vedlagt innkallingen fulgte brev av 05.09.03 fra TIK-senteret. Spørsmålet reises om normalregelen om 2 års utdanning på masternivå kan avvikes for kandidater med totalt minst 5 års forutdanning, inkludert en ESST-mastergrad.

Vedtak:
For kandidater med ESST-mastergraden i tillegg til en forutdanning som i omfang minst tilsvarer en 4-årig bachelor/cand.mag.-grad, kan det gis opptak på ph.d.-studiet ved TIK-senteret uten å stille kravet om et halvt års ekstra forutdanning. Denne bestemmelsen gjelder ESST-studiet spesielt, og er ikke et generelt avvik fra normalregelen om to års forutdanning på masternivå for opptak på forskerutdanningen. Søkere med annen, tilsvarende fagbakgrunn vil bli vurdert individuelt i forbindelse med opptaket.

 

DISKUSJONSSAK:

SAK 16/03: DRIFTSTILSKUDD TIL STIPENDIATER - STØTTE TIL UTENLANDSOPPHOLD OG ULIKHETER MELLOM STIPENDIATGRUPPER

Et diskusjonsnotat av 05.09.03 fulgte innkallingen.

Medlemmene ga innspill i saken som lederen vil ta med seg når saken tas opp med bestyrerne. Oversikten som utarbeides over praksis ved instituttene sendes medlemmene når den foreligger.

SAK 17/03: EVENTUELT

a) Møter i Programstyret framover

Det er berammet et møte fredag 28.11. kl 10.15. Det legges opp til at dette møtet kan utvides med andre saker enn opptak.

b) Tilbud om å holde seminar i å skrive vitenskapelige artikler i internasjonale tidsskrift

Kopi av et tilbud fakultetet har mottatt ble delt ut på møtet.

Vedtak:
Sekretæren sender tilbudet som e-post til instituttene, med en frist for interesserte til å melde seg.

 

 

Gunn Birkelund
leder

Svein-Erik Grøndahl
sekretær

 

 

 

Publisert 4. nov. 2003 14:14 - Sist endret 8. juni 2015 15:03