Innkalling til møte i Programrådet for ph.d.-programmet torsdag 17. november 2016

Møtet finner sted i møterom 824, ES-hus kl. 12:15-14:00.

Merknader til innkallingen.

Godkjenning av dagsorden.

Saker til eventuelt.

Saker

Orienteringssaker:

1. Høring om endringer av dr.philos.-forskriften

Orientering om at endringer i dr.philos.-forskriften har vært ute på høringsrunde, sammen med endringer i Rammer for disputas og Veiledning om bedømmelse. I tillegg ønsket universitetsstyret at fakultetene kommenterte tidsbruk fra innlevering til disputas. Fakultetets svarbrev er sendt.

2. Uttelling for formidlingskurs

HF og SV har arrangert formidlingskurs for ph.d.-kandidater sammen i flere år. Kurset får generelt veldig gode tilbakemeldinger og har hatt ti plasser, fem til hvert fakultet. Før sommeren vedtok HFs programråd å gi uttelling for formidlingskurset i form av to studiepoeng til HF-kandidater. I HFs opplæringsdel er det to obligatoriske studiepoeng som skal avlegges i formidling, slik at formidlingskurset passer godt inn studieplanene for HFs kandidater.

Ikke alle studieretningene ved SV har studieplaner med plass til to studiepoeng for formidlingskurs. Programrådsleder har derfor vedtatt på fullmakt at SVs studieretninger etter søknad kan gi to studiepoeng til egne kandidater for formidlingskurset.

Programrådet bør ta stilling til om nominasjonsprosessen, der hvert institutt nominerer kandidater til kurset, skal fortsette ved SV eller om kandidatene skal få melde seg opp etter eget ønske.

HF og SV tar sikte på å arrangere formidlingskurset i 13.-16. februar og 25.-28. september 2017.

Vedtakssak:

3.  Pilotordning med to måneder til bedømmelse av doktorgradsavhandling

Saksnotat med vedlegg

Diskusjonssak:

4. Tildeling av ECTS/studiepoeng

Etter ønske i forrige programrådsmøte 6. oktober settes tildeling av ECTS/studiepoeng (heretter studiepoeng) opp til diskusjon. Det er forskjellige standarder, både mellom undervisningsinstitusjoner og fagområder, for hvordan man beregner arbeidsmengden som skal ligge til grunn for tildeling av studiepoeng.

Standarden for studiepoeng er at 1 studiepoeng skal tilsvare 25-30 timers arbeid.

Fakultetets sommerskole på ph.d.-nivå gir 10 studiepoeng for 20 timer med undervisning i løpet av fem dager, pensum og innlevering av et essay på 15-20 sider (6-8000 ord). Se for eksempel dette 2017-kurset.

På doktorgradsnivå er det UiO-forskriften som fastsetter at opplæringsdelen skal tilsvare minst 30 studiepoeng. UiO-forskriften er basert på UHRs Veiledende retningslinjer for graden philosophiae doctor.

Kurs på doktorgradsnivå ved annen institusjon bør godkjennes i samsvar med reglene i Lov om universiteter og høyskoler, § 3-5 første ledd: «Universiteter og høyskoler som tilbyr akkrediterte studier etter denne lov, skal godskrive beståtte emner, fag, eksamener eller prøver fra andre universiteter og høyskoler som tilbyr akkrediterte studier med samme antall studiepoeng i den utstrekning de oppfyller de faglige krav for en bestemt eksamen, grad eller utdanning ved institusjonen. Vedkommende institusjon skal påse at det ikke gis dobbel uttelling for samme faginnhold innenfor samme grad.»

5. Eventueltsaker

 

 

Tim Brennen
leder av Programrådet                                            Mari Corell
                                                                                sekretær for Programrådet

Publisert 9. nov. 2016 15:45 - Sist endret 13. feb. 2020 11:05