Innkalling til møte i Programrådet for ph.d.-programmet torsdag 26. mai 2016

Møtet finner sted i Fakultetsstyrerommet i 4. etasje, ES-hus kl. 12:15-14:00.

Merknader til innkallingen.

Godkjenning av dagsorden.

Saker til eventuelt.

Saker:

1. Orientering om prosess med ekstern evaluering av ph.d.-programmet i 2016.

Komiteen består av følgende personer:

Jens Jungblut, Kassel, Germany, Political Science,
Ingrid Lunt, Oxford, UK, Education, Psychology
Jon Mitchell, Sussex, UK, Anthropology
Jakob Munch, Copenhagen, Denmark, Economics
Geraldine Pratt, British Columbia, Canada, Geography
Nina Køpke Vøllestad, UiO, Medicine

Vøllestad leder komiteen.

2. Orientering om ny setning i retningslinjer for bedømmelseskomiteer

Fakultetet ønsker at bedømmelseskomiteen skal vurdere hvorvidt de opplever avhandlingens omfang som tilfredsstillende. Informasjonen til bedømmelseskomiteene er nå oppdatert med en setning:

Komiteen bør si noe om kandidatens eget bidrag tilfredsstiller internasjonale standarder for en ph.d.-avhandling, både når det gjelder det vitenskapelige arbeidet (etiske krav, faglig nivå og metode) og omfang.

The committee's report should indicate whether the candidate's own contribution in and of itself fulfils international standards for a PhD, with regards to scientific standards (including ethically and methodologically) and scope.

Norsk: http://www.sv.uio.no/forskning/phd/avhandling-bedommelse/bedommelseskomite/komiteinfo_phd.html
Engelsk: http://www.sv.uio.no/english/research/phd/thesis-adjudication/adjudication-committee/guidelines_phd.html

3. Orientering om endring i Vancouverreglene

ICMJE (International committee of Medical Journal Editors) har utarbeidet anbefalinger/ retningslinjer for publisering av vitenskapelige artikler, omtalt som Vancouverreglene. De fleste medisinske tidsskrift bruker disse retningslinjene for publisering av vitenskapelige artikler. Disse anbefalingene ligger til grunn for SV-fakultetets krav om at ph.d.-kandidater som har medforfattere må dokumentere omfanget av medforfatterskapet og egen innsats i de enkelte arbeidene, gjennom erklæringer fra medforfatterne som skal leveres sammen med avhandlingen når den leveres til bedømmelse (se Avhandlingen - krav og retningslinjer).

ICMJE har endret sine anbefalinger om hva som definerer en medforfatter fra tre til fire kriterier. De fire kriteriene er:

  • Substantial contributions to the conception or design of the work; or the acquisition, analysis, or interpretation of data for the work; AND
  • Drafting the work or revising it critically for important intellectual content; AND
  • Final approval of the version to be published; AND
  • Agreement to be accountable for all aspects of the work in ensuring that questions related to the accuracy or integrity of any part of the work are appropriately investigated and resolved.

Det fjerde punktet er nytt. Bidragsytere som ikke oppfyller alle fire kriteriene bør omtales/få anerkjennelse, men ikke føres opp som medforfatter, anbefaler ICMJE.

For kartlegging av ph.d.-kandidatenes arbeidsinnsats per artikkel har ikke endringen av Vancouverreglenen noen praktiske konsekvenser. I eventuelle saker om forskningsfusk/uredelighet kan det ha betydning.

SV-fakultetets skjema om medforfatterskap er foreløpig ikke oppdatert i tråd med endringene (se under Ressurser).  

4. Orientering om valg av nye ph.d.-representanter i Programrådet

12. mai 2016 ble det gjennomført valg av nye ph.d.-representanter til programrådet for perioden 1.1.2016-30.6.2017.

De nye faste representantene er:

Vararepresentantene er:

  • Maren Toft, stipendiat ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi
  • Vilde Hernes, stipendiat ved Institutt for statsvitenskap

5. Orientering om vikar for ph.d.-rådgiver

Ph.d.-rådgiver Cecilie W. Lilleheil har fått innvilget ett års permisjon fra sin stilling ved fakultetet fra 1. august 2016.

6. Orientering om prosess for å gi SV-forskere tilgang til tyngre regnekapasitet

ved Johannes Elgvin, seksjonsleder Seksjon for forskning og kommunikasjon.

7. Ph.d.-dag gjennomført 12. mai

Ph.d.-dagen 12. mai var et halvdagsarrangement for ph.d.-kandidater (interne og eksterne). Del 1 var seminar med kompetansekartleggingsøvelse i regi av Karrieresenteret ved UiO. Del 2 var valgmøte (valg av ph.d.-representanter til programrådet) og lunsj. 13 kandidater deltok på seminaret, 23 kandidater deltok på valgmøtet. Tilbakemeldingene på seminaret var at det var nyttig, men at kandidatene ønsket seg mer tid til å jobbe med egen kompetansekartlegging i seminaret.  

8. Eventueltsaker

 

Tim Brennen
Leder av Programrådet                                            Cecilie W. Lilleheil
                                                                                 Sekretær for Programrådet

 

Publisert 11. mai 2016 16:36 - Sist endret 30. nov. 2020 09:09