Innkalling til møte i Programrådet for ph.d.-programmet torsdag 24. september 2015

Møtet finner sted i Frischrommet i 12. etasje, ES-hus kl. 12:15-14:00.

Godkjenning av dagsorden.

VEDTAKSSAKER:

Sak 25: Endringer i opplegget for kurset i vitenskapsteori (SV9101) fra 2016
Notat fra ph.d.-rådgiver Cecilie W. Lilleheil vedlagt.

Forslag til vedtak:

Programrådet slutter seg til forslaget fra Psykologisk institutt og anbefaler at professor Jaan Valsiner fungerer som vikar for Ole Jacob Madsen i 2016. Programrådet anbefaler at kurset evalueres våren 2016 og at organiseringen av kurset diskuteres i møte i programrådet i september 2016.

Sak 26: Endringer i studieplanen for statsvitenskap
Notat fra ph.d.-rådgiver Cecilie W. Lilleheil vedlagt.

Forslag til vedtak:

Programrådet godkjenner forslag til endringer i studieplanen for studieretning statsvitenskap.

DISKUSJONSSAKER:

Sak 27: Diskusjon om innholdet i kvalitetssystemet for ph.d.-programmet
Notat fra ph.d.-rådgiver Cecilie W. Lilleheil vedlagt.

Sak 28: Innspill til årsplantiltak for 2016
Programrådet diskuterer input til årsplanen i møtet.

ORIENTERINGSSAKER:

Sak 29: Orientering fra Forum for forskningsdekaner
Forskningsdekan Geir B. Asheim orienterer i møtet.

Sak 30: Prosess for forskriftsrevisjon høsten 2015
Orienteringssak fra Avdeling for fagstøtte til Forum for forskningsdekaner vedlagt.

Sak 31: Eventuelt

a) Forslag om å endre møtedato fra 19. til 26. november 2015.

 

Geir B. Asheim
Leder av Programstyret                                            Cecilie W. Lilleheil
                                                                                  Sekretær for Programstyret

 

Publisert 11. sep. 2015 11:56 - Sist endret 7. jan. 2016 10:46