Innkalling til møte i Programrådet for ph.d.-programmet torsdag 26. februar 2015

Møtet finner sted i Frischrommet i 12. etasje i ES-hus kl. 12:15-14:00

Godkjenning av dagsorden.


VEDTAKSSAKER:

Det er ingen vedtakssaker til møtet.

 

DISKUSJONSSAKER:

Sak 1: Forskerutdanningskurs uten vurdering som del av opplæringsdelen
Saksnotat av 19.2.15 er vedlagt.

Sak 2: Evaluering av ph.d.-programmet i 2016
Saksnotat av 19.2.15 er vedlagt. Professor Bjørn Stensaker fra Institutt for pedagogikk deltar i diskusjonen.

Sak 3: Veilederopplæring sentralt og lokalt
Professor Bjørn Stensaker fra Institutt for pedagogikk forteller om modulen «forskningsveiledning» under Fagområdet for universitetspedagogikk (FUP), og hva FUP eventuelt kan tilby våre studieretninger av tips/råd/støtte i lokale veilederopplæringstiltak.

 

ORIENTERINGSSAKER (inklusive fullmaktssaker)

Sak 4: Referatet fra møte 20.11.14 i Programrådet
Referatet er lagt ut på programrådets nettsider (under møter og referater)

Sak 5: Fremdriftsrapportering 2014 – rapportering fra enhetene
Saksnotat av 19.02.2015 ligger vedlagt.

Sak 6: Forskningsrådets forskerskoleutlysning
Forskningsrådet har lyst ut en rekordstor pott til flere nye nasjonale forskerskoler, med søknadsfrist 15. april 2015: http://www.forskningsradet.no/no/Utlysning/FORSKERSKOLER/1254005627520

Det avholdes informasjonsmøte 6. mars. Føringene for utlysningen er tilgjengelig via nettsiden over. Utlysningen er åpen for alle fag, profesjoner og temaer.

Sak 7: Dialogmøter mellom fakultetet og studieretningene
I løpet av februar/mars 2015 besøker forskningsdekan og ph.d.-rådgiver alle studieretningene i ph.d.-programmet for en gjensidig utveksling av erfaringer. Et forslag til temaliste er sendt ut til alle enheter.

Sak 8: Liste over eksterne søkere til ph.d.-programmet høst 2014
Sekretær for programstyret presenterer liste over søkere i møtet.

Sak 9: Oslo Summer School in Comparative Social Science Studies

Se vedlagte oversikt over:

Resultater fra Oslo Summer School 2014
Bekreftet kursprogram for Oslo Summer School i 2015

Sak 10: Innstilling av samfunnsfaglige søkere til UNIFOR-legater der fakultetet gir eller er med på å gi innstilling.
Leder av Programstyret har fullmakt til, på vegne av Programstyret/fakultetet, å avgi innstilling til disse UNIFOR-legatene/stipendene. Til søknadsfristen 15.10.2014  gjaldt det to legater. Forskningsdekan Geir B. Asheim avga innstillingene.

a) Søkere til Kirkeruds legat 2014:
Disponibelt beløp for utdeling: Inntil 30.000,-. SV-fakultetet innstilte Martin Flatø (20.000,-)

b) Professor Morgenstiernes fond 2014:
Disponibelt beløp for utdeling: Inntil 58.000,-. SV-fakultetet innstilte Martin Eckhoff Andresen (22.000,-) og Elisabeth Thuestad (36.000,-).

Sak 11: Orientering fra møte i Forum for forskningsdekaner 19. januar 2015
Forskningsdekanen orienterer i møtet.

Sak 12: Endret møtedato for Programstyret for ph.d.-programmet i mai 2015
Møtet 28. mai 2015 må dessverre flyttes. Ta med kalender i møtet. Forslag til ny møtedato er torsdag

Sak 13:  Oversikt over antall disputaser ved SV-fakultetet siste fem år

2014: 58 disputaser (ingen dr.philos.)
2013: 59 disputaser (hvorav 1 dr.philos.)
2012: 67 disputaser (hvorav 2 dr.philos.)
2011: 61 disputaser (hvorav 6 dr.philos.)
2010: 46 disputaser (hvorav 5 dr.philos.)

 

Geir B. Asheim
Leder av Programstyret                                            Cecilie W. Lilleheil
                                                                                  Sekretær for Programstyret

Publisert 8. juni 2015 15:03 - Sist endret 7. jan. 2016 10:46