Innkalling til møte i Programrådet for ph.d.-programmet torsdag 20. november 2014

Møtet finner sted i Frischrommet i 12. etasje i ES-hus kl. 12:15-14:00

Godkjenning av dagsorden.


VEDTAKSSAKER:

Sak 31: Søknad om endringer i studieplanene for ph.d. i samfunnsvitenskap, studieretning samfunnsgeografi og studieretning sosiologi
Saksnotat av 13.11.14 ligger vedlagt.

Forslag til vedtak: Programrådet slutter seg til forslagene om endringer av studieplanen i  samfunnsgeografi og i sosiologi. 

Sak 32: Ansvar for fakultetets kurs i etikk fra 1.1.2015
Saksnotat av 13.11.14 ligger vedlagt.

Forslag til vedtak: Programrådet støtter at Psykologisk institutt overtar ansvaret for fakultetets kurs i etikk fra 1.1.2015. Fakultetets ledelse gis fullmakt til å forhandle om det faglige opplegget og de økonomiske rammene.

Sak 33: Godkjenning av faglig opplegg for fakultetets kurs i vitenskapsteori og etikk fra 1.1.2015
Saksnotat av 19.11.14 ettersendes.

Forslag til vedtak: Programrådet godkjenner faglig opplegg for fakultetets kurs i vitenskapsteori og etikk fra 1.1.2015.

 

DISKUSJONSSAKER:

Sak 34: Informasjon om frafall og gjennomføringstid på ph.d.-nivå
Notat av 13.11.14 ligger vedlagt.

Sak 35: Diskusjon av årsplantiltak ph.d.
Leder av programrådet innleder i møtet.

Sak 36: Krav til artikkelbaserte avhandlinger
Notat av 6.11.14 ligger vedlagt.

 

ORIENTERINGSSAKER (inklusive fullmaktssaker)

Sak 37: Referatet fra møte 18.9.14 i Programrådet
Referatet er lagt ut på programstyrets nettsider (under møter og referater: www.sv.uio.no/forskning/doktorgrad-karriere/forskerutdanning/ph.d.-programradet/)

Sak 38: Orientering om nasjonalt arbeid med forskerlinje ved profesjonsstudiet i psykologi
Forskningsleder ved PSI, Anne Inger Helmen Borge, orienterer om arbeidet i møtet

Sak 39: Arbeid med joint degree samarbeid ved Sosialantropologisk institutt
Forskningsleder ved SAI, Christian Krohn-Hansen, orienterer i møtet.

Sak 40: Møtedatoer 2015

19. februar 2015
28. mai 2015
17. september 2015
19. november 2015

Møtene avholdes kl. 12:15-14:00.

 

Eventuelt:

Sak 41: Offentlig sektor ph.d.-ordningen til NFR
Saksnotat av 18.11.14 ettersendes.

 

Geir B. Asheim
Leder av Programstyret                                            Cecilie W. Lilleheil
                                                                                  Sekretær for Programstyret

Publisert 8. juni 2015 15:03