Innkalling til møte i Programstyret for ph.d.-programmet torsdag 15. mai 2014

Møtet finner sted i Frisch-rommet i 12. etasje i ES-hus kl. 12:15-14:00

Godkjenning av dagsorden.


VEDTAKSSAKER:

Ingen vedtakssaker

 

DISKUSJONSSAKER:

Sak 14: Data om frafall og gjennomføringstid
Notat av 06.05.14 ligger vedlagt.

Sak 15: Oppfølging av ph.d.-kandidater
Notat av 06.05.14 ligger vedlagt.

Sak 16: Mal for fremdriftsrapporter
Notat av 07.05.14 ligger vedlagt.

 

 

ORIENTERINGSSAKER (inklusive fullmaktssaker)

Sak 17: Referatet fra møte 20.02.14 i Programstyret
Referatet er lagt ut på programstyrets nettsider (under møter og referater: www.sv.uio.no/forskning/doktorgrad-karriere/forskerutdanning/ph.d.-programstyret/)

Sak 18: Plan for fakultetes kurs i vitenskapsteori fra våren 2015
Notat av 08.05.14 ligger vedlagt (fra PSI)

Sak 19: Nominasjon til H.M.Kongens gullmedalje 2014
Programstyrets leder orienterer i møtet.

Sak 20: Valg av nye ph.d.-representanter til programstyret
Protokoll fra valget er vedlagt

Inga Ydersbond (ISV) og Eivind H. Olsen (ØI) er ph.d.-kandidatenes representanter i programstyret i perioden 1.7.14-30.6.15
Espen Stokkereit (ØI) er 1. vara, Askill H. Halse (ØI) er 2. vara.

Sak 21: Oppfølging av NOKUT-evalueringen
Programstyrets leder orienterer i møtet.

SV-fakultetet er representert i en arbeidsgruppe ved UiO om nytt kvalitetssystem for ph.d. Fakultetet vil motta en høring med forslag til nytt kvalitetssystem før sommeren.
 


Eventuelt:

 

 

Geir B. Asheim
Leder av Programstyret                                            Cecilie W. Lilleheil
                                                                                  Sekretær for Programstyret

 

Publisert 9. mai 2014 11:03 - Sist endret 8. juni 2015 15:03