Innkalling til møte i Programstyret for ph.d.-programmet 10. oktober 2013

Torsdag 10. oktober kl 10.00-12.00  Sted: NHA-hus 1133

Godkjenning av dagsorden.


VEDTAKSSAKER:

Sak 30: Endring av studieplanen for ph.d.-kandidater ved Økonomisk institutt
Saksnotat av 2.10.2013 vedlagt.

Forslag til vedtak: Programstyret slutter seg til forslaget om endring av studieplanen ved Økonomisk institutt med virkning fra 1.1.2015
 

Sak 31: Endring av studieplanen for ph.d.-kandidater ved Institutt for statsvitenskap
Saksnotat av 3.10.2013 vedlagt.

Forslag til vedtak: Programstyret slutter seg til forslaget om endring av studieplanen ved Institutt for statsvitenskap med virkning fra 1.1.2014


DISKUSJONSSAKER:

Sak 32: Erfaringer med Veilederforum våren 2013 - planlegging av nytt veilederforum i 2014
Programstyret bes diskutere: Hva er det behov for? Hvordan bør Veilederforum 2014 organiseres?

Sak 33: Tid fra innlevering av avhandling til disputas
Saksnotat av 3.10.2013 vedlagt.

Programstyret bes diskutere: Hva er erfaringene ved enhetene? Hvor lang tid går det normalt fra innlevering av avhandling til disputas? Bør fakultetet innføre tiltak for å redusere tiden fra innlevering til disputas?

Sak 34: Forslag til nytt notat til bedømmelseskomiteer
Saksnotat av 2.10.2013 vedlagt.

Programstyret bes diskutere: Går informasjon tapt i de nye forslagene til veiledning i forhold til de gamle veiledningene?
Vil en absolutt frist for innlevering av innstilling 5 uker før disputas ha uheldige konsekvenser?

 

ORIENTERINGSSAKER (inklusive fullmaktssaker)

Sak 35: Referatet fra møte 23.05.13 i Programstyret
Referatet er lagt ut på programstyrets nettsider (under møter og referater)

Sak 36: Orientering fra møte i Forskningskomitéen 26. september 2013
Leder orienterer om saker og videre status for Forskningskomitéen i møtet.

Sak 37: Foreløpig orientering om NOKUT-evalueringen
Leder orienterer i møtet.

Sak 38: Godkjenning av innstillinger for opptak på ph.d.-programmet våren 2013
Saksnotat deles ut i møtet: Oversikt over utfallet av søknadene om opptak våren 2013. Prodekanen har tidligere fått fullmakt til å godkjenne innstillingene om opptak fra enhetene.

Sak 39: Fremdriftsrapporter for 2012
Saksnotat av 2.10.2013 vedlagt.

Sak 40: Orientering fra arbeidsgruppen for gjennomgang av kurset i vitenskapsteori
Leder orienterer i møtet.

Sak 41: Endringer i Administrasjonsreglementet for Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Saksnotat av 2.10.2013 vedlagt.

Sak 42: Oslo Summer School in Comparative Social Science Studies
Sekretær orienterer i møtet.

Sak 43: Orientering om høring - forslag til endringer i universitets- og høyskoleloven
Fakultetets høringsfrist er torsdag 10. oktober. Saker som omhandler/berører forskerutdanningen:
- tvungen avslutning av doktorgrad ved uredelighet i doktorgradsavhandlingen (punkt 11)
- ansettelse på innstegsvilkår - en oppfølging av forskningsmeldingen 2013 (punkt 16)

Sak 44: Doktorgrader i tall
Lenke til informasjon fra NIFU.

Sak 45: Eventuelt

 

Geir B. Asheim
Leder av Programstyret            Cecilie W. Lilleheil
                                              Sekretær

 

 

 

Publisert 8. juni 2015 15:03 - Sist endret 22. nov. 2018 11:07