Studiepoengsuttelling for konferanser, workshops og eksterne kurs

I ph.d.-programmets opplæringsdel er det frie poeng i både faglig teori og metode. Slike poeng oppnås ved deltakelse på eksterne kurs, workshops m.m. Det er instuttet ved forskningsleder som behandler søknader om studiepoengsuttelling i opplæringsdelen.

Instituttet følger de generelle retningslinjene som er utarbeidet for Det samfunnsvitenskapelige fakultet. I retningslinjene fremgår det at "et godkjent doktorgradskurs tatt i samme fagområde ved en annen institusjon skal godskrives kandidaten med samme antall studiepoeng". Et ph.d.-kurs i psykologi ved for eksempel Universitetet i Bergen vil derfor bli godkjent med de studiepoeng som UiB har vedtatt. Studiepoengsuttellingen kan likevel bli redusert dersom kurset i stor grad overlapper med andre kurs i opplæringsdelen.

Vi oppfordrer kandidater til å presentere sin forskning internasjonalt, og dette vil også bli vektlagt ved vurdering av antall studiepoeng. Det vil være en viss grad av skjønn ved vurdering av søknadene, men instituttet har følgende som utgangspunkt:

Konferansedeltakelse:

  • Foredrag som presenteres på internasjonale konferanser - 2 studiepoeng

  • Foredrag som presenteres på nasjonale konferanser - 1 studiepoeng

  • Presentasjon av poster på internasjonale konferanser - 1 studiepoeng

 

Denne uttellingen gjelder når kandidaten er førsteforfatter. For å få poeng flere ganger må det være ulike enkeltprosjekter som presenteres.

Fakultetets veiledende retningslinjer har som utgangspunkt at 3 studiepoeng tilsvarer 2 ukers heltids arbeidsinnsats. Da heltids arbeidsinnsats for en kandidat er 37,5 timer, vil 25 timer tilsvare 1 studiepoeng. Vi har visshet om at kandidater ofte legger mer arbeid i en konferansepresentasjon enn 25 eller 50 arbeidstimer (som tilsvarer 1 eller 2 studiepoeng), men vi anser disse ekstra timene som en del av forskningsarbeidet.

Kliniske kurs:

Kurs/konferanser rettet mot kliniske ferdigheter i psykologi regnes ikke som forskerkurs, og gir følgelig ingen studiepoengsuttelling.

Andre kurs o.l.:

Vurderes i henhold til fakultetets retningslinjer og forskningsleders skjønn. Minner om at du bør be oss om forhåndsgodkjenning på eksterne kurs du ønsker å ta - mail lenke til emne/kurs beskrivelsen og om du ønsker søke det inn under frie studiepoeng, faglig teori eller metode.

 

Publisert 5. juni 2015 14:25 - Sist endret 6. des. 2017 10:41