Oppbygging og struktur

Opplæringsdelen i studieretning i sosiologi og studieretning i samfunnsgeografi består av til sammen 30 studiepoeng.

Oppbyggingen nedenfor gjelder kandidater som er tatt opp før 1. januar 2015.

Alle kandidater skal gjennomføre følgende opplæring:

Obligatoriske emner (11 studiepoeng):

 • Fakultetets felleskurs i vitenskapsteori med etikk (5 + 1 studiepoeng)
 • Avhandlingsseminar unntatt SOS/SGO9002 Formidling (5 studiepoeng)

Valgfrie emner (19 studiepoeng):

 • SOS/SGO9002 Formidling (1 studiepoeng)
 • Metode (5 studiepoeng)
 • Sosiologisk teori (5 studiepoeng)
 • Valgfrie emner (8 studiepoeng)

 

Anbefalt utdanningsplan

3. år

SOS/SGO9004 Mot levering, 2 sp

 

 

Valgfrie emner, 19 sp

2. år

SOS/SGO9003 Midtveisevaluering, 2 sp

 

1. år

SOS/SGO9001 Introduksjon, 1 sp

SV9101/SV9102 Vitenskapsteori og etikk, 6 sp

 

 

Obligatoriske emner

 • SV9101 og SV9102 Fakultetets felleskurs i vitenskapsteori med etikk (fem + ett studiepoeng). Anbefalt i første semester av studiet. Kurset holdes på norsk i vårsemesteret og på engelsk i høstsemesteret. For kandidater med oppstart før 2011 gikk fakultetets felleskurs i vitenskapsteori uten etikkdelen og omfanget var da fem studiepoeng. Etikkdelen ble da arrangert av instituttet (SV9702)
 • Avhandlingsseminaret (fem studiepoeng) er et virkemiddel til å hjelpe med å videreutvikle den enkelte kandidats doktorgradsprosjekt. Gjennom tre samlinger vil kandidatene måtte presentere både eget prosjekt og egen forskning, samt få en gjennomgang av forskningsetikk og forskningsformidling. Avhandlingsseminaret søker å skape kullfølelse blant kandidater med tilnærmet likt opptakstidspunkt.

SOS9001 eller SGO9001 Introduksjon (1 studiepoeng) er et fellesseminar i første semester. Her presenterer stipendiatene sine prosjekter for medstipendiater og for forskningslederne/ph.d.-ansvarlige ved instituttet. Valg av monografi eller artikkelsamling som sjanger tas opp. Det arrangeres eget kurs om litteratursøk og bruk av biblioteket.

SOS9003 eller SGO9003 Midtveisevaluering  (2 studiepoeng) består av fremlegging av statusrapport for phd-avhandlingen samt utkast til artikkel/kapittel. En oppnevnt opponent, medstipendiater, seminarledere og veiledere fungerer som kommentatorer. Tredje del  tas når 50-70% av stipendiatperioden er tilbakelagt. Det forventes at hovedveileder deltar i seminaret og eventuelle biveiledere oppfordres også til å delta.

SOS9004 eller SGO9004 Mot levering (2 studiepoeng) gjennomføres når innlevering av avhandlingen nærmer seg. Her får stipendiaten innspill i sluttføringsprosessen. De som skriver artikkelbaserte avhandlinger presenterer utkast til den innledende delen. De som skriver monografi presenterer innledningskapittelet i avhandlingen.

Dokumentasjon: For alle delene av avhandlingsseminaret vil oppmøte, samt muntlige og skriftlige presentasjoner til sammen utgjøre grunnlaget for å vurdere om seminaret er godkjent.

For kandidater med oppstart før 2011 innebar seminaret fem samlinger. Etikk (SV9702) var da en del av avhandlingsseminaret. Etikkdelen er nå en del av fakultetets felleskurs i vitenskapsteori med etikk.

 

Valgfrie emner

Interne kurs som kan brukes som valgfrie emner

 • SOS9002 eller SGO9002 Formidling (1 studiepoeng) handler om forskningsformidling. Denne delen avlegges i stipendiatperiodens andre år. Det vil i hovedsak legges vekt på øvelse i å skrive kronikker til dagspressen, men andre former for formidling vil også inngå. Formidlingsseminaret går over én dag. Det er krav om å sende inn eget arbeid i forkant av samlingen, og arbeidet skal bearbeides og godkjennes av kursholder i etterkant.
 • Metode. Minimumskrav: fem studiepoeng. Utdypende kurs i metoder, fokusert på kvantitativt eller kvalitativt datamateriale. Kandidaten skal kjenne vanlige metodiske teknikker på sitt felt, for å kunne forholde seg mest mulig effektivt til foreliggende litteratur. Det kan bety at selv om man i eget prosjekt bare bruker kvantitative metoder, så kan det likevel være grunn til å ta kurs i kvalitative metoder. Eller omvendt.
 • Teori. Minimumskrav: fem studiepoeng. Utdypende kurs i teori, med vekt på nyere sosiologisk teori. Dokumentasjon: Utforming av vitenskapelig essay. Tema eller perspektiver fra avhandling sees i forhold til sosiologisk fagtradisjon og foreliggende litteratur på spesialområdet. Bestemmelse om essayets omfang, samt godkjenning av essay foretas av kursleder.
 • Frie emner: åtte studiepoeng. Kan utgjøre en eller flere av følgende:
  • Ekstra teori- eller metodekurs
  • Kurs uten paper kan gi inntil tre studiepoeng. Her er det krav om forarbeid, i form av lesing av pensumlitteratur, eller presentasjon underveis i kurset.
  • Konferansedeltakelse med presentasjon/paper kan gi inntil fire studiepoeng totalt, men ikke mer enn to studiepoeng per konferanse. Vi oppfordrer kandidater til å presentere sin forskning internasjonalt, og dette vil også bli vektlagt ved vurdering av antall studiepoeng: Presentasjon av paper på internasjonale (ikke-nordiske) konferanser gir to studiepoeng. Presentasjon av paper på nasjonale og nordiske konferanser gir ett studiepoeng.
  • For kandidater med oppstart før 2011 kan presentasjon på Instituttseminaret gi ett studiepoeng.

 

Godkjenning av kurs

Alle kurs, seminarer og konferanser skal godkjennes av instituttet. Her finner du detaljert informasjon om godkjenning av kurs.

Det skal søkes om forhåndsgodkjenning av eksterne kurs. Elektronisk versjon av søknadsskjema (doc) sendes ph.d.-konsulenten sammen med innscannet dokumentasjon (kursattester, litteraturliste, bekreftelser på fremleggelse på konferanser, utskrift av konferanseprogram hvor dette framgår o.l.).

Publisert 5. mai 2015 14:43 - Sist endret 14. juni 2018 21:10