English version of this page

Coronaepidemien: Informasjon til ph.d.-kandidater ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet

UiOs bygninger ble stengt torsdag 12. mars 2020 kl.18 og forblir stengt til etter påske. 

Alle ansatte ved UiO jobber nå hjemmefra, inkludert ph.d.-kandidater med arbeidsplass ved UiO, for mer info se: www.uio.no/om/hms/koronavirus/ansatte-sporsmal-og-svar-om-koronaviruset.html 

Ph.d.-kandidater med arbeidsplass andre steder enn UiO, må forholde seg til arbeidsplassens retningslinjer.

Disputaser

Heldigitale disputaser

1. Alle disputaser ved fakultetet er digitale.

2. Kandidaten kan velge om prøveforelesningen skal gjennomføres direkte eller i opptak. Dette valget må gjøres senest 18 dager før disputas. I tilfelle opptak skal opptaket leveres senest 48 timer før disputas. Komiteen må i begge tilfeller godkjenne prøveforelesningen før disputasen kan starte.

3. Tiden fra kandidaten får oppgitt tittelen på prøveforelesningen, til prøveforelesningen holdes, settes til 15 arbeidsdager. Dersom prøveforelesningen skal gis i opptak, får kandidaten oppgitt denne tittelen 17 arbeidsdager før disputas.​

 

Begrenset tilgang til UiOs bygninger

Alle ansatte ved UiO jobber nå hjemmefra, inkludert ph.d.-kandidater med arbeidsplass ved UiO.

Ph.d.-kandidater med arbeidsplass andre steder enn UiO, må forholde seg til arbeidsplassens retningslinjer.

Helsemyndighetenes råd er at de som kan, skal jobbe hjemmefra. Samtidig må UiO så langt det lar seg gjøre i henhold til helsemyndighetenes råd, ivareta forskning som avhenger av at ansatte får tilgang til laboratorier, teknisk infrastruktur og arkiv.  

For ansatte og studenter ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet gjelder følgende:

Hovedregelen er fortsatt hjemmekontor for alle studenter og ansatte ved SV.

Det kan helt unntaksvis gis adgang for ansatte etter begrunnet søknad hvis hjemmearbeid ikke lar seg gjøre av helsemessige eller vektige sosiale årsaker. Det gis kun et svært begrenset antall slike tillatelser for å sikre tilstrekkelig avstand og motvirke smittefare.

Søknader sendes eget institutt/senter og behandles løpende av instituttleder/senterleder.

  1. Studentklinikkene ved PSI åpnes ikke, da pasientbehandling kan tilbys uten fysisk tilstedeværelse

Ph.d.-emner

Fakultetet jobber med å digitalisere undervisningen og lage gode ordninger for å gjennomføre eksamen. 

Hvis du hadde planlagt å ta et emne som har blitt avlyst grunnet Corona-pandemien, og dette vil forsinke din fremdrift, vennligst kontakt administrasjonen ved din enhet.

 

Innlevering

Hvis du skal levere avhandlingen din, følg informasjonen her.

Her kan du lese mer om hvordan medforfattererklæringene skal fylles ut per e-post.

 

Vitnemål

Vi har ikke anledning til å skrive ut og signere vitnemål mens universitetet er stengt. 

Etter fullført disputas, vil kandidaten motta bekreftelse på fullført grad fra administrasjonen på sin enhet.

Elektronisk versjon av vitnemål vil være tilgjengelig i Vitnemålsportalen

(innlogging med Feide eller BankID)

Den elektroniske versjonen av vitnemålet vil være tilgjengelig i Vitnemålsportalen kort tid før du skulle deltatt på kreerings-seremoni (datoer for kreering finnes her).

Saksbehandling

Fakultetet har dessverre ikke anledning til å åpne vanlig post mens universitetet er stengt. 

Kandidater som allerede har fått sin innstilling godkjent eller som får sin avhandling godkjent for forsvar i løpet av perioden UiO er stengt, må inntil videre vente på beskjed ang. når doktorgradsprøven kan avholdes. 

Fremdrift

Når det gjelder forsinkelser i progresjon som oppstår pga. Coronaepidemien, så vil det gi rett til forlengelse av opptaksperioden ev. også utover de ordinære 3 år, dersom det skulle vise seg nødvendig. Det tas høyde for dette når kandidaten søker om forlengelse. Alle kandidater som har aktivt opptak per 15. mars 2020 vil være omfattet av dette ved en ev. fremtidig søknad om forlengelse.

For stipendiater ansatt ved SV:
Dersom eksempelvis stipendiater har omsorgsoppgaver for barn som gjør at hjemmearbeid ikke lar seg gjennomføre på bakgrunn av stengt barnehager og skoler, får disse forlengelse når fraværet samlet sett utgjør ti eller flere arbeidsdager. UiO vil i denne perioden ikke stille krav om at fraværet er sammenhengende.

Søknad om forlengelse sendes eget institutt/senter. Stipendiater med kontrakter med sluttdato etter 1. august 2020 bes vente med søknad inntil videre.

Midtveisevaluering

Fakultetet oppfordrer til at midtveisevalueringen avholdes vha digitale hjelpemidler, f.eks. i Zoom. 

Veiledning

Fakultetet legger til grunn at veiledning foregår via Zoom eller andre digitale verktøy så lenge myndighetenes tiltak for å hindre smitte er gjeldende.

Reiser/utenlandsopphold

Det norske utenriksdepartementet fraråder alle utenlandsreiser som ikke er strengt nødvendig og ber også alle nordmenn på reise vurdere å komme hjem til Norge på en trygg måte i samråd med sitt reise- eller flyselskap.

Kontakt

Dersom du er ph.d.-kandidat ved SV og har spørsmål om hvordan Coronaviruset påvirker ditt ph.d.-opptak, kan du kontakte oss.

Publisert 18. mars 2020 11:26 - Sist endret 24. apr. 2020 11:58