English version of this page

Coronaepidemien: Informasjon til ph.d.-kandidater ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet

UiOs bygninger ble stengt torsdag 12. mars 2020 kl.18 og forblir stengt til etter påske. 

Alle ansatte ved UiO jobber nå hjemmefra, inkludert ph.d.-kandidater med arbeidsplass ved UiO, for mer info se: www.uio.no/om/hms/koronavirus/ansatte-sporsmal-og-svar-om-koronaviruset.html 

Ph.d.-kandidater med arbeidsplass andre steder enn UiO, må forholde seg til arbeidsplassens retningslinjer.

Disputaser

Heldigitale disputaser

1. Alle disputaser ved fakultetet er digitale.

2. Kandidaten kan velge om prøveforelesningen skal gjennomføres direkte eller i opptak. Dette valget må gjøres senest 18 dager før disputas. I tilfelle opptak skal opptaket leveres senest 48 timer før disputas. Komiteen må i begge tilfeller godkjenne prøveforelesningen før disputasen kan starte.

3. Tiden fra kandidaten får oppgitt tittelen på prøveforelesningen, til prøveforelesningen holdes, settes til 15 arbeidsdager. Dersom prøveforelesningen skal gis i opptak, får kandidaten oppgitt denne tittelen 17 arbeidsdager før disputas.​

Ph.d.-emner

Fakultetet jobber med å digitalisere undervisningen og lage gode ordninger for å gjennomføre eksamen. 

Hvis du hadde planlagt å ta et emne som har blitt avlyst grunnet Corona-pandemien, og dette vil forsinke din fremdrift, vennligst kontakt administrasjonen ved din enhet.

Saksbehandling

Fakultetet har dessverre ikke anledning til å åpne vanlig post mens universitetet er stengt. 

Kandidater som allerede har fått sin innstilling godkjent eller som får sin avhandling godkjent for forsvar i løpet av perioden UiO er stengt, må inntil videre vente på beskjed ang. når doktorgradsprøven kan avholdes. 

Fremdrift

Når det gjelder forsinkelser i progresjon som oppstår pga. Coronaepidemien, så vil det gi rett til forlengelse av opptaksperioden ev. også utover de ordinære 3 år, dersom det skulle vise seg nødvendig. Det tas høyde for dette når kandidaten søker om forlengelse. Alle kandidater som har aktivt opptak per 15. mars 2020 vil være omfattet av dette ved en ev. fremtidig søknad om forlengelse.

For stipendiater som får fravær på 10 dager eller mer i forbindelse med pass av barn på grunn av stengt skole eller barnehage, vil vi innvilge forlengelse. Dette håndteres av personal. 
 

Midtveisevaluering

Fakultetet oppfordrer til at midtveisevalueringen avholdes vha digitale hjelpemidler, f.eks. i Zoom. 

Veiledning

Fakultetet legger til grunn at veiledning foregår via Zoom eller andre digitale verktøy så lenge myndighetenes tiltak for å hindre smitte er gjeldende.

Reiser/utenlandsopphold

Det norske utenriksdepartementet fraråder alle utenlandsreiser som ikke er strengt nødvendig og ber også alle nordmenn på reise vurdere å komme hjem til Norge på en trygg måte i samråd med sitt reise- eller flyselskap.

Kontakt

Dersom du er ph.d.-kandidat ved SV og har spørsmål om hvordan Coronaviruset påvirker ditt ph.d.-opptak, kan du kontakte oss.

Publisert 18. mars 2020 11:26 - Sist endret 30. mars 2020 11:24