English version of this page

Errataliste

Dersom du ønsker å rette trykkfeil/språkfeil i den innleverte avhandlingen før den trykkes, har du anledning til å levere en errataliste.

Hva er en errataliste?

En errataliste er en liste over konkrete rettelser av formelle feil (layout, retting av trykkfeil og/eller rene språkfeil) som du ønsker å foreta i avhandlingen før den trykkes. Retting av formelle feil betyr i praksis å gjøre teksten meningsbærende eller språklig korrekt, ikke å presisere/endre meningsinnholdet i teksten.

Selv om du før disputas får melding om at en innlevert artikkel er godkjent eller utgitt av et forlag, men i omarbeidet form, har du ikke anledning til å erstatte den antatte artikkelen med den som inngår i avhandlingen din. Det er det innleverte artikkelmanuset som skal legges til grunn i disputasen. I forordet til avhandlingen som trykkes opp til disputasen kan du vise til den endelige tidsskriftsartikkelen.

Hvem skal ha erratalisten, og når må den leveres?

Så snart du oppdager feil i avhandlingen, bør du lage en errataliste. Du må søke instituttet om å gjøre rettelser i avhandlingen før den sendes til trykking. Husk at instituttet skal ha tid til å vurdere din søknad, så du må beregne god tid. Dersom du har oppført endringer som instituttet eller bedømmelseskomiteen mener er substansielle, vil du ikke få endringen godkjent.

Publisert 4. mai 2015 14:49 - Sist endret 21. nov. 2018 12:11