English version of this page

Krav til artikkelbaserte avhandlinger i sosialantropologi

Utfyllende retningslinjer for den innledende delen av artikkelbaserte avhandlinger innen sosialantropologi

En sosialantropologisk avhandling er som regel en monografi, men det er også mulig å skrive en artikkelbasert avhandling.

Den innledende delen skal utgjøre en selvstendig deskriptiv, metodisk og analytisk tekst – og skal formulere og utvikle et perspektiv på sammenhengene mellom de ulike delene i avhandlingen. Den innledende delens viktigste funksjon består i å synliggjøre det selvstendige bidraget til forskningen og forklare og diskutere på hvilke måter avhandlingen utgjør en helhet.

En artikkel-basert avhandling skal utgjøre mellom 200 og 300 normalsider, inkludert litteraturliste. Den innledende delens omfang (sidetall) må være tilpasset dette kravet.

Den innledende delen bør inneholde følgende elementer:

  • Innledning
  • Teoretisk-analytisk rammeverk
  • Regional-etnografisk bakgrunn og/eller empirisk utdypning
  • Metode, inkludert fagetiske refleksjoner
  • Påvisning og diskusjon av sammenhengene mellom artiklene
  • Konklusjon
  • Referanseliste

Innledningen presenterer avhandlingens problemstilling og forskningsspørsmål og begrunner valg av problemstilling. I tillegg skal man liste opp titlene på artiklene som avhandlingen bygger på og nevne hvor langt de er kommet i publiseringsløpet.

Det teoretisk-analytiske rammeverket presenterer den overordnete teoretisk-analytiske tilnærmingen som binder bidragene i enkeltartiklene sammen. Denne delen kan også gå mer i dybden av teori som er presentert i enkeltartiklene.

Siden det gis begrenset plass til å skissere relevante regional-etnografiske kontekster og til å presentere empirisk materiale i tidsskriftsartikler, bør dette punktet – dvs. regional-etnografisk bakgrunn og/eller utdypning – få en viktig plass i den innledende delen.  Der hvor det er relevant, redegjøres det også for historisk kontekst.

Fordi det også ofte gis liten plass til å beskrive og diskutere metode i tidsskriftsartikler, bør avhandlingens metodeopplegg behandles i den innledende delen. I denne delen diskuteres valg av forskningsstrategi. Der hvor det er relevant, redegjøres det også for vitenskapsteoretisk ståsted. Ellers presenteres og diskuteres datainnsamlingsprosessen.

Den innledende delen skal påvise og diskutere sammenhengene mellom artiklene – med andre ord, vise og begrunne på hvilken måte avhandlingen utgjør en helhet, og hva dens samlede bidrag til forskningen består i.

Konklusjonen svarer på avhandlingens problemstilling og forskningsspørsmål. Den diskuterer implikasjoner av funnene og reflekterer over hvordan funnene bidrar til eksisterende litteratur på feltet.

Referanselisten som hører til den innledende delen følger etter konklusjonen i den innledende delen. Appendiks skal stå bakerst i avhandlingen, altså etter at artiklene er lagt inn i fulltekst.

 

Publisert 1. juni 2015 21:13 - Sist endret 9. nov. 2017 22:20