English version of this page

Krav til ph.d.-avhandlingen ved Psykologisk institutt

Kravene baseres på og er et tillegg til SV fakultetets retningslinjer:

Forskriftens § 10 (Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Oslo)

Programbeskrivelsens pkt. 4 (Programbeskrivelse for ph.d.-programmet i samfunnsvitenskap ved Universitetet i Oslo)

https://www.sv.uio.no/forskning/phd/avhandling-bedommelse/krav/index.html

https://www.sv.uio.no/forskning/phd/avhandling-bedommelse/krav/artikkelbasert/index.html

Se også Veiledning om bedømmelse av norske doktorgrader, spesielt pkt. 3.2 om hva som skal vektlegges ved bedømmelsen.

Avhandlingen vil i hovedsak vil bestå av enten en samling artikler og en innledende del, eller en monografi med et sammendrag.

 

Monografi

Avhandlingen kan også leveres som en monografi (https://www.sv.uio.no/forskning/phd/avhandling-bedommelse/krav/index.html). Den skal da inneholde et kort sammendrag av avhandlingen.

 

Omfanget av artikler

Det forventes en mer omfattende Innledende del (monografipreg) når det er flere medforfattere på manuskriptene eller det leveres færre artikler. Det er mulig å utvide den innledende delen substansielt til erstatning for en (og unntaksvis to) manus. I slike tilfeller vil denne måtte utformes som en monografi som er vesentlig mer omfattende og den bør inneholde originalt forskningsmateriale. Kandidaten selv må være eneforfatter for innledende del og ved eventuell utvidelse til monografi.

Det er ikke klare retningslinjer for antall artikler som kreves i en avhandling, men det typiske ved PSI er at det leveres tre artikler hvor ph.d. kandidaten er første forfatter. Det er en forutsetning for vurdering av en avhandling at kandidaten er hovedforfatter og har et omfattende faglig ansvar for et flertall av de artikler som inngår i avhandlingen. Instituttet understreker at tallet tre ikke er en fasit, og at veileder skal gi kandidaten en anbefaling om avhandlingen har de kvaliteter som kreves for innlevering. Det er imidlertid kandidaten selv som er ansvarlig for innholdet i avhandlingen, og som bestemmer når den skal leveres inn. Uansett antall artikler eller tidspunkt for innlevering: Det er i siste instans bedømmelseskomiteen og fakultetet som vurderer om avhandlingen innfrir de krav som stilles til ph.d.-graden.

 

Den innledende delen

Den innledende delen skal inneholde et sammendrag av arbeidet og en selvstendig vitenskapelig del.

Den innledende delen sette arbeidet inn i en vitenskapelig sammenheng og gi en oversikt over forskningsfeltet, gå i mer i dybden på metodiske problemstillinger enn det som er mulig i artiklene, samt gi en overordnet drøfting av funnene som presenteres i de individuelle artiklene (hvordan funnene eventuelt gir et økt bidrag til feltet når de vurderes under ett). Den skal inneholde relevante etiske vurderinger og plassere arbeidet i en større vitenskapelig kontekst. Når relevant bør den inneholde alternative analyser og en mer detaljert metodegjennomgang enn det som er mulig i artiklene når det er hensiktsmessig for drøfting og forståelsen av funn. Denne delen skal kunne vurderes som et selvstendig vitenskapelig arbeide og typisk ha et omfang opp til 100 sider inklusive sammendraget.

 

PhD kandidaten skal:

Vise kjennskap til kunnskapsfronten

Plassere arbeidet i en større vitenskapelig kontekst

Vise evne til kritisk å vurdere andres forskning – og begrunne sin egen

Diskutere hvordan artiklene til sammen besvarer en eller flere overordnede problemstillinger

Når relevant vise til og diskutere alternative forklaringsmodeller

Vise kjennskap til metodeproblemene i egen og andres forskning

Demonstrere evne til å utøve selvkritikk

Begrunne implikasjoner av de samlede resultatene – både praktiske og teoretiske

Gjøre relevante etiske vurderinger

Når relevant diskutere og presentere alternative analysestrategier, utfyllende resultater og nullfunn som ikke er presentert i artiklene

 

Den innledende delen skal skrives på engelsk. Unntaksvis kan den skrives på norsk dersom hoveddelen av artiklene er skrevet og publisert på norsk.

I tillegg til den innledende delen skal det leveres et vitenskapelig sammendrag på engelsk til publisering på web og som ”abstrakt” i avhandlingen.

Format

Skrifttype Times New Roman, Skriftstørrelse 12, vanlige marger, 1 1/2 linjeavstand (APA standard).

Husk at formatet du leverer inn avhandlingen i skal tilsvare endelig trykket avhandling, kun evt. justert for errata. Dette godtas ikke

Publiserte arbeider kan ikke godtas som en del av en avhandling dersom de er publisert mer enn 5 år før kandidaten ble tatt opp på ph.d. programmet. Arbeider eller deler av et arbeid som har vært godtatt som grunnlag for tidligere avlagte eksamener eller grader, kan ikke antas til bedømmelse. Data, analyser, eller metoder fra tidligere grader kan allikevel benyttes som grunnlag for arbeid med doktorgradsprosjektet.

Dersom avhandlingen etter innlevering til UiO også leveres til bedømmelse ved et annet lærested, skal saksbehandlingen ved UiO stanses.

Publisert 1. juni 2015 21:04 - Sist endret 24. sep. 2018 09:47