English version of this page

Krav til ph.d.-avhandlingen ved Psykologisk institutt

Kravene styres på flere nivåer:

Forskriftens § 10

Programbeskrivelsens pkt 4

Se også Veiledning om bedømmelse av norske doktorgrader, spesielt pkt 3.2 om hva som skal vektlegges ved bedømmelsen

Generelt
Avhandlingen skal være et selvstendig vitenskapelig arbeid som oppfyller internasjonale standarder til faglig nivå, metode og etiske krav. Avhandlingen skal bidra til å utvikle ny faglig kunnskap og ligge på et faglig nivå som tilsier at den vil kunne publiseres som en del av fagets vitenskapelige litteratur. Avhandlingen skal skrives på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Dersom kandidaten ønsker å bruke et annet språk, skal det være søkt om særskilt tillatelse ved opptaket. Avhandlingen kan være en monografi eller en artikkelsamling.

Flere mindre arbeider og flere forfattere?
En sammenstilling av flere mindre arbeider godtas som avhandling dersom det er en sammenheng mellom arbeidene og det er redegjort for denne sammenhengen, dvs at avhandlingen inneholder en sammenbindende tekst (se avsnitt "kappen"/ sammendraget under her) som gir en innføring i området og en mer helhetlig diskusjon. Artiklene skal ha et nivå som kreves for publisering i anerkjente fagtidsskrifter med fagfellevurdering. Artiklene kan enten være publisert, akseptert for publisering eller innlevert for publikasjon.

Flere forfattere

Dersom et skriftlig arbeid er blitt til i samarbeid med andre forfattere, skal kandidaten følge de normer for medforfatterskap som er allment akseptert i fagmiljøet og/eller Universitetet i Oslo sine retningslinjer for medforfatterskap. I avhandlinger hvor det inngår arbeider med flere forfattere SKAL det ved innlevering medfølge underskrevet erklæring som beskriver kandidatens og den enkelte medforfatters innsats i hvert enkeltarbeid.

Kandidaten fyller ut skjemaet Co-author declaration and confirmation, der det redegjøres for hver enkelt forfatters bidrag til hver artikkel. Det er kandidatens ansvar å sende ferdig utfylt skjema på signeringsrunde, der alle medforfatterne leser gjennom og bekrefter hverandres bidrag ved underskrift på siste side. Skjemaet er redigerbart og kan tilpasses antall medforfattere etter behov.

Signert skjema for hvert enkelt arbeid skal foreligge ved innlevering, og vi tar forbehold om at avhandlingen ikke vil bli vurdert av komité før skjema foreligger.

Omfanget av artikler

Det er ikke klare retningslinjer for antall artikler som kreves i en avhandling, men utgangspunktet er at avhandingen skal avspeile 2,5 års heltidsarbeid for kandidaten. Fakultetet har signalisert at avhandlingen, utenom sammendraget, normalt bør tilsvare tre tidsskriftartikler av vanlig størrelse med kandidaten som eneforfatter. Dersom det er medforfattere til en eller flere artikler, kan det være grunn til å utvide antall artikler slik at kandidatens selvstendige bidrag og omfattende innsats kommer tydelig fram. Det er en forutsetning for vurdering av en avhandling at kandidaten er hovedforfatter og har et omfattende faglig ansvar for et flertall av de artikler som inngår i avhandlingen.

Etter innføring av ph.d.-graden, har Psykologisk institutt hatt en praksis der tre artikler med kandidaten som førsteforfatter normalt vil holde omfangsmessig. Instituttet understreker at tallet tre ikke er en fasit, og at veileder skal gi kandidaten en anbefaling om avhandlingen har de kvaliteter som kreves for innlevering. Det er imidlertid kandidaten selv som er ansvarlig for innholdet i avhandlingen, og som bestemmer når den skal leveres inn. Uansett antall artikler eller tidspunkt for innlevering: Det er i siste instans bedømmelseskomiteen som vurderer om avhandlingen innfrir de krav som stilles til ph.d.-graden.

"Kappen"/sammendraget/innledende kapittel

"Sammendraget i avhandlingen skal ikke bare sammenfatte, men også sammenstille de problemstillinger og konklusjoner som legges fram i artiklene i et helhetlig perspektiv, og på den måten dokumentere sammenhengen i avhandlingen. I dette ligger også en oppsummering av avhandlingens bidrag til forskningsfeltet. Hvis avhandlingen inneholder tidligere publiserte artikler, skal sammendraget også innholde faglige ajourføringer, slik at avhandlingen som helhet framstår som faglig oppdatert. I motsatt fall foretas slike ajourføringer i hver artikkel. Kandidaten må være eneforfatter på sammendraget." (Hentet fra fakultetets Retningslinjer for artikkelbaserte avhandlinger)

I sammenstillingen/kappen skal forskeren vise:

  • Kjennskap til kunnskapsfronten

  • Evne til kritisk å vurdere andres forskning – og begrunne sin egen

  • Hvordan artiklene til sammen besvarer en eller flere overordnede problemstillinger

  • Kjennskap til metodeproblemene i egen og andres forskning

  • Evne til å utøve selvkritikk

  • Evne til å begrunne implikasjoner av de samlede resultatene – både praktiske og teoretiske

Normalt bør sammendraget være på ca 40-60 sider (inkl referanser).

Kappen skal skrives på engelsk dersom alle artikler er på engelsk, og kan skrives på norsk dersom en eller flere artikler er skrevet og publisert på norsk.

I tillegg til kappen skal alle levere et vitenskapelig sammendrag på engelsk til publisering på web og som abstract i den innleverte avhandlingen.

Format

Skrifttype Times New Roman, Skriftstørrelse 12, vanlige marger, 1 1/2 linjeavstand.

Husk - formatet du leverer inn avhandlingen i skal tilsvare endelig trykket avhandling, kun evt justert for errata. 

Dette godtas ikke

Publiserte arbeider kan ikke godtas som en del av en avhandling dersom de er publisert mer enn 5 år før kandidaten ble tatt opp på programmet. Arbeider eller deler av et arbeid som har vært godtatt som grunnlag for tidligere avlagte eksamener eller grader, kan ikke antas til bedømmelse. Data, analyser eller metoder fra tidligere grader kan allikevel benyttes som grunnlag for arbeid med doktorgradsprosjektet.

Dersom avhandlingen etter innlevering til UiO også leveres til bedømmelse ved et annet lærested, skal saksbehandlingen ved UiO stanses.

Publisert 1. juni 2015 21:04 - Sist endret 17. aug. 2017 11:45