English version of this page

Utfyllende retningslinjer vedrørende innhold i innledende delen for artikkelbaserte avhandlinger levert ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi

Innledningskapitlet til en artikkelbasert avhandling sammenfatter og sammenstiller de problemstillinger og konklusjoner som legges fram i artiklene i et helhetlig perspektiv, og dokumenterer på den måten sammenhengen i avhandlingen.

Innledende del bør inneholde følgende komponenter:

  • innledning
  • teoretisk rammeverk
  • metodologi
  • kort sammendrag av hver artikkel
  • konklusjon
  • referanseliste

Noen vil i tillegg kunne ha behov for å legge inn et bakgrunnskapittel.

Innledningen presenterer avhandlingens problemstilling og forskningsspørsmål og begrunner valg av problemstilling. I tillegg bør man liste opp titlene på artiklene som avhandlingen bygger på og nevne hvor langt de er kommet i publiseringsløpet.

Det teoretiske rammeverket presenterer den overordnede teoretiske tilnærmingen som binder teoribidragene i enkeltartiklene sammen. Denne delen kan også gå mer i dybden av teori som er presentert i enkeltartiklene. Det er her viktig å operasjonalisere og konkretisere hvordan teorien og sentrale begreper blir brukt videre i avhandlingen. Forskningsspørsmålene utdypes etter behov.

Siden det ofte gis liten plass til å utdype metodologi i tidsskriftsartikler, bør avhandlingens metodologi få en sentral plass i innledende delen. I denne delen diskuteres valg av forskningsstrategi. Der hvor det er relevant, redegjøres det også for vitenskapsteoretisk ståsted. Ellers presenteres datainnsamlingsprosessen. Både dataenes kvalitet og arbeidet med å analysere dataene diskuteres.

Deretter er korte sammendrag på en til to sider av hver artikkel nyttig for å fremheve tråden i avhandlingen.

Konklusjonen svarer eksplisitt på avhandlingens problemstilling og forskningsspørsmål. Den diskuterer teoretiske implikasjoner av funnene og er eksplisitt på hvordan funnene bidrar til eksisterende litteratur på feltet. Anbefalinger angående behov for fremtidig forskning er også nyttig.

Referanselisten som hører til innledningen følger etter konklusjonen. Appendiks skal stå bakerst i avhandlingen, altså etter at artiklene er lagt inn i fulltekst. Intervjuguider og spørreskjemaer skal med i appendiks.

Den innledende delens omfang bør utgjøre 10 000 - 17 000 ord.

NB! Det er viktig å merke seg at dette er ment som et hjelpeverktøy og ikke noe som man må følge slavisk.

Publisert 20. aug. 2015 14:46 - Sist endret 9. jan. 2019 11:51