English version of this page

Retningslinjer for artikkelbaserte avhandlinger

Programstyret for ph.d.-programmet ved fakultetet fastsatte i møte 21.09.2006 retningslinjer for dr.grader som består av flere mindre arbeider. Disse retningslinjene er revidert av Programstyret 20.09.2012. Retningslinjene omfatter også bestemmelser om en innledende del til disse mindre arbeidene, og om medforfatterskap.

1. Generelle krav til doktoravhandlinger som består av flere mindre arbeider

I § 10.1 i Forskrift for ph.d.-graden ved Universitet i Oslo heter det:

"Avhandlingen skal være et selvstendig, vitenskapelig arbeid som oppfyller internasjonale standarder med hensyn til faglig nivå, metode og etiske krav.
Avhandlingen skal bidra til å utvikle ny faglig kunnskap og ligge på et faglig nivå som tilsier at den vil kunne publiseres som en del av fagets vitenskapelige litteratur.  En sammenstilling av flere mindre arbeider kan godtas som avhandling dersom det er en sammenheng mellom arbeidene og det er redegjort for denne sammenhengen."

Nivået på en avhandling er det samme enten den er en monografi eller består av flere mindre arbeider (heretter kalt artikler). Artiklene skal ha et nivå som kreves for publisering i anerkjente fagtidsskrifter med fagfellevurdering.

Krav og veiledende normer for den innledende delen (redegjørelsen for sammenhengen i oppgaven) er presisert under.

2. Omfanget av artikler

Avhandlingen, utenom den innledende delen, bør normalt svare til tre tidsskriftartikler av vanlig størrelse med kandidaten som eneforfatter. Dersom det er medforfattere til en eller flere artikler, kan det være grunn til å utvide antall artikler slik at kandidatens selvstendige bidrag og omfattende innsats kommer tydelig fram. Det er en forutsetning for vurdering av en doktorgradsavhandling at kandidaten er hovedforfatter og har et omfattende faglig ansvar for et flertall av de artikler som inngår i avhandlingen.

3. Den innledende delen

Den innledende delen av avhandlingen skal ikke bare sammenfatte, men også sammenstille de problemstillinger og konklusjoner som legges fram i artiklene i et helhetlig perspektiv, og på den måten dokumentere sammenhengen i avhandlingen. I dette ligger også en oppsummering av avhandlingens bidrag til forskningsfeltet.

Hvis avhandlingen inneholder tidligere publiserte artikler, skal den innledende delen også innholde faglige ajourføringer, slik at avhandlingen som helhet framstår som faglig oppdatert. I motsatt fall foretas slike ajourføringer i hver artikkel.

Den innledende delen skal skrives på engelsk dersom alle artikler er på engelsk, og kan skrives på norsk dersom en eller flere artikler er skrevet og publisert på norsk.

Kandidaten må være eneforfatter på den innledende delen.

4. Retningslinjer for erklæring om medforfatterskap

Erklæringer om medforfatterskap skal bidra til å identifisere og vurdere kandidatens faglige innsats i forhold til kravene til en ph.d.-grad.

Alle publikasjoner som inngår i en doktoravhandling skal følge forskningsetiske regler og konvensjoner for faglig kvalitetssikring av forskning. Disse forpliktelsene gjelder alle bidragsytere i en doktoravhandling. Ved flerforfatterskap legges reglene Vancouverreglene til grunn, med et par mindre reformuleringer. I norsk kortversjon:

Forfatterskap skal utelukkende baseres på:

a) Vesentlige bidrag til idé og utforming, eller utvikling og analyse av teorimodell, eller datainnsamling, eller analyse og tolking av data
b) Utarbeiding av selve manuskriptet eller kritisk revisjon av artikkelens intellektuelle innhold
c) Godkjenning av artikkelversjonen som skal publiseres

Samtlige kriterier (a, b og c) må oppfylles for å berettige medforfatterskap.

Dersom medforfatterskap med veileder er aktuelt, bør det avklares på et tidligst mulig tidspunkt med kandidaten og for hver enkelt artikkel separat.

I tilknytning til ferdigstillelsen av hver enkelt artikkel skal kandidaten sende elektronisk skjema for medforfatterskap til alle medforfattere. Også kandidaten skal fylle ut dette skjemaet. Kandidaten selv er ansvarlig for å innhente alle nødvendige signaturer. Det utfylte skjema med bekreftelser og signaturer leveres inn sammen med avhandlingen og søknad om vurdering av denne til enheten/instituttet. Disse oversendes bedømmelseskomiteen sammen med avhandlingen, og følger saksbehandlingen.

Publisert 1. juni 2015 21:02 - Sist endret 15. feb. 2019 12:33