Sentre ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Sentre for fremragende forskning (SFF)

Fakultetet har ett senter for fremragende forskning, som ligger under Økonomisk institutt.

Senter for studier av likhet, sosial organisering og økonomisk utvikling (ESOP) studerer sammenhengene mellom likhet, sosial organisering og økonomisk utvikling, både i rike og i fattige land. ESOP ble opprettet i 2007.

Senter for offentlig økonomi (OFS)

Fakultetet har et senter for offentlig økonomi tilknyttet Økonomisk institutt, Oslo Fiscal Studies (OFS). Senteret fokuserer på skatteøkonomi, og vil fungere som et forum for interne og eksterne forskere, samt være vertskap for forskere fra andre institusjoner. OFS ble opprettet i 2012.

Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME)

Det er i 2011 etablert tre FME Samfunn-sentre i Norge, og SV-fakultetet deltar i samtlige. FME Samfunn støttes i inntil åtte år (5+3), og ordningen finansieres av Olje- og energidepartementet og Kunnskapsdepartementet.

CICEP - Strategic Challenges in International Climate and Energy Policy

CICERO/ UiO, Institutt for statsvitenskap ved SV-fakultetet

CICEP skal identifisere og utforme internasjonal politikk og internasjonale strategier som kan fremme en overgang til lavkarbon-energisystemer. Senteret vil spesielt vurdere ulike politiske alternativer som oppfyller grunnleggende krav til effektivitet, og som har mulighet for å vedtas og implementeres på en effektiv måte. Senteret skal videre øke forståelsen for konsekvensene av ulike politiske alternativer og veivalg.

 

CREE – Oslo Center for Research on Environmentally friendly Energy

Frisch-senteret/ UiO, Økonomisk institutt og MILEN ved SV-fakultetet

CREE skal bidra til å øke kunnskapsgrunnlaget for nasjonal energipolitikk og for debatten om internasjonal energi- og klimapolitikk. Videre skal senteret bygge opp kunnskap som bidrar til økt innovasjon, i hovedsak knyttet til kunnskap om politiske virkemidler.

CenSES - Centre for Sustainable Energy Studies

NTNU /UiO, TIK-senteret ved SV-fakultetet

CenSES skal utføre forskning som kan bidra til et bedre faktagrunnlag for offentlige og private beslutningstakere i grenseflaten mellom klima, energi og industri. CenSES ambisjon er å forene kreftene til ledende nasjonale samfunnsvitenskapelige institusjoner, tunge internasjonale forskere og et bredt partnerskap av brukere fra både offentlig og privat sektor for kunne bidra til at Norge utvikles til et bærekraftig samfunn når det gjelder energi og klima.

Publisert 1. feb. 2012 13:12 - Sist endret 9. feb. 2016 11:14