Forskningsområder på ESOP

Økonomisk politikk

Foto:colourbox.com

Det er neppe tvil om at politikk spiller en avgjørende rolle for økonomien, både på godt og vondt.

Kan myndighetene styre konjunkturutviklingen?

Bør pengepolitikken primært stabilisere prisstigningen?

Er det grenser for hvor høyt skattenivå befolkningen kan tåle?

Bør myndighetene ha en aktiv næringspolitikk, eller gjør offentlige inngrep i næringslivet mer skade enn gagn?

Kan norske myndigheter føre en selvstendig økonomisk politikk i en globalisert verden?

Vekst og utvikling

Foto:colourbox.com

Norge har de siste 50 år opplevd en økonomisk vekst uten sidestykke, og regnes nå for et av verdens rikeste land. I andre deler av verden har levestandarden stått på stedet hvil i hundrevis av år.

Hva er årsakene til økonomisk vekst?

Hvorfor vokser noen land raskt, mens andre står nesten stille?

Hvilken sammenheng er det mellom politisk styringsform og økonomisk vekst?

Bidrar u-hjelp til å redusere fattigdom, eller undergraver den tvertimot økonomisk utvikling?

Hvilken rolle spiller de fattige landenes eiendomsfordeling for deres økonomiske utvikling?

Inntekt, arbeid og velferd

Foto:colourbox.com

Levestandard avgjøres ikke bare av den enkeltes arbeid og lønnsinntekt, men også av eiendomsforhold og private og offentlige velferdsordninger.

Hva skyldes det at inntekter er ulikt fordelt?

Er det systematiske inntektsforskjeller mellom kvinner og menn, eller mellom mennesker med ulik etnisk bakgrunn, og hvor store er de isåfall?

Hvilken rolle spiller organisasjonene i arbeidslivet for lønnsdannelsen?

Hva er årsakene til arbeidsledighet? Har utformingen av sykelønnsordningen betydning for sykefraværet?

Vil endringene i pensjonsreglene føre til at folk står lengre i arbeid enn tidligere?

Ressurser, energi og miljø

Foto:colourbox.com

Vår utnyttelse av naturressurser bidrar til vår velstand, men også til miljøproblemer – som kan true vår fremtidige velstand.

Hva er kostnadene ved å redusere utslippet av klimagasser?

Bør forurensende utslipp avgiftsbelegges eller forbys?

Hva avgjøre fremveksten av nye, miljøvennlige energiformer?

Bør vi produsere oljen nå, eller la den ligge til fremtidige generasjoner?

Vil olje- og gassprisene øke, eller falle tilbake til tidligere, lave nivåer?

Hvordan få folk til å spare energy?

Illustrasjonsbilder: Colourbox.com