NAV-reformen: Støvet legger seg etter en turbulent omstilling

Knut Røed, Elisabeth Fevang and Simen Markussen.

Institutt for samfunnsforskning

Photo: Institutt for samfunnsforskning

Published in:

Søkelys på Arbeidslivet 2014 31 (1-2) p.p. 83-99.

Abstract:

Vi utnytter den trinnvise gjennomføringen av NAV-reformen til å undersøke om den lokale etableringen av NAV-kontorer har påvirket ulike brukergruppers sannsynlighet for å komme i arbeid. Vårt hovedfunn er at opprettelsen av NAV-kontorene alt i alt medførte at det tok lengre tid for både arbeidsledige og sosialhjelpsmottakere å komme i arbeid. Det ser ut til at de negative effektene primært gjorde seg gjeldende de første par årene etter den lokale NAV-etableringen. Det er dermed grunn til å tro at den ugunstige utviklingen har sammenheng med selve omstillingsprosessen, og ikke nødvendigvis reflekterer at den nye modellen fungerer dårligere enn den gamle.

Published July 17, 2015 1:06 PM