Analyse av en dagpengereform: Virkninger av forkortet dagpengeperiode

By Knut Røed with Nina Skrove Falch and Ines Hardoy

Published in

Søkelys på Arbeidslivet 29 (3), 2012, pages 181-197.

Abstract

Vi analyserer i denne artikkelen konsekvensene av en regelendring som gjorde dagpengeperioden kortere for arbeidsledige jobbsøkere. Spørsmålene vi stiller er om, og i hvilken grad, dette har virket i tråd med reformens hensikt som var å få arbeidsledige raskere tilbake til jobb, eller om innskjerpingen dyttet folk over på alternative trygdeytelser i stedet. Vi estimerer en modell for ulike overganger ut av arbeidsledighet, og resultatene våre tyder på at regelendringen har fått betydelige effekter på overgangene tilbake til jobb, og små effekter på overgangene til trygdeytelser.

Read the hole article, only in Norwegian (pdf)

By Knut Røed with Nina Skrove Falch and Ines Hardoy
Published Aug. 9, 2013 2:37 PM - Last modified Nov. 20, 2017 2:35 PM