Bidrar innvandring til å "smøre hjulene" i arbeidsmarkedet?

Published in

Søkelys på Arbeidslivet 28 (3), 2011, pages 244-264

Abstract

Bidrar innvandring til at fordelingen av arbeidskraft mellom regioner i Norge blir mer effektiv? Ifølge økonomisk teori er dette tilfellet dersom innvandring gjør arbeidsstyrkens flytte- og bosettingsmønster mer følsomt overfor regionale variasjoner i lønn og arbeidsledighet. Innvandring kan da bidra til å redusere geografisk variasjon i slike arbeidsmarkedsforhold, og til at arbeidskraften i større grad jobber der den er mest produktiv. Via denne mekanismen har innvandring – i så fall – en positiv effekt på økonomisk vekst. I denne artikkelen gjennomgår vi noen sentrale resultater fra empiriske analyser av innvandreres flytte- og bosettingsmønster i mottakerlandet. Vi legger spesiell vekt på studier av norske data. Analysene tyder på at relativt nyankomne innvandrere i større grad enn resten av arbeidsstyrken flytter i retning av høye lønninger og lav ledighet. Noen resultater gir også klare indikasjoner på at innvandring bidrar til sterkere utjevning av arbeidsmarkedsforhold mellom regioner i mottakerlandene.

Full text

By Bernt Bratsberg and Pål Schøne, marianne Røed
Published Feb. 21, 2012 10:08 AM - Last modified Feb. 21, 2012 10:17 AM