Omsorg for foreldre – hvordan påvirkes yrkesaktiviteten?

Publisert i

Søkelys på Arbeidslivet 26 (1), 2009, pages 113-123

Sammendrag

I denne artikkelen ser vi på hva som skjer med yrkesaktiviteten til personer som har enslige foreldre i livets sluttfase. Analysene viser at dette påvirker barnas arbeidsmarkedsaktivitet og deres bruk av trygdeytelser. Alt annet likt vil det å ha en enslig mor eller far i sluttfasen av livet forårsake et fall i barnas sysselsettingsrater på henholdsvis 1 prosentpoeng for sønnene og 2 prosentpoeng for døtrene. I tillegg øker avhengigheten av trygdeytelser betraktelig. Sannsynligheten for å være langtids trygdemottaker øker med så mye som fire prosentpoeng for sønnene og to prosentpoeng for døtrene. Analysene indikerer også en viss forskjell mellom kommuner som har satset sterkt på hjemmetjenester, sammenliknet med kommuner som satser mer på institusjonsbasert omsorg: Barn av foreldre som bor i hjemmetjenesteorienterte kommuner, ser ut til å ha større problemer med å kombinere jobb og omsorg.

Gå til tidsskrift

By Elisabeth Fevang, Snorre Kverndokk and Knut Røed
Published June 23, 2011 2:16 PM - Last modified July 27, 2017 9:36 AM