Delegerte fullmakter til kontorsjef og forskningsadministrativ leder

Økonomisk institutt har to administrative lederstillinger med lederfunksjoner innenfor fullmakter gitt av instituttleder. Stillingene skal påse at administrasjonen tilbyr relevant administrativ bistand og service overfor instituttleder, grunnenhetens ansatte, brukere og samarbeidspartnere. Ansvaret mellom de to lederstillingene fordeles slik:

Kontorsjef:

  • Personalansvar for alle teknisk og administrativt tilsatte ved instituttet (med unntak av avdelingsleder og forskningskonsulent).
  • Ansvarlig for den daglige driften av instituttet; herunder studieadministrasjon, iverksetting av vedtak, instituttets websider, sørge for at det blir utarbeidet forslag til instituttets årsplaner, årsmeldinger, budsjetter og øvrige rapporter; inkludert tilsyn og kontroll med enhetens budsjetter.
  • Ansvarlig for å fylle sekretærfunksjoner for instituttstyret, råd og utvalg
  • Ansvarlig for rekruttering, personalutvikling, personaladministrative spørsmål, HMS-arbeid og etablering/oppfølging av interne kontrollsystemer
  • Generell anvisningsmyndighet

Forskningsadministrativ leder:

  • Personalansvar for forskningskonsulent og alle forskningsassistenter ved instituttet
  • Administrativ leder for ESOP: Ansvarlig for den daglige driften og forvaltningen av ESOPs forskningsaktivitet; herunder rapportering, budsjettering, nettsider og organisering av arrangementer, kontorer og lokaler
  • Forskningsadministrativ leder ved ØI: Ansvarlig for at instituttet bidrar med administrativ støtte i forhold til eksternt finansierte prosjekter (informere om utlysninger og bidra i søknadsprosessen), holde oversikt over forskningsaktiviteten ved instituttet, lede arbeidet med forskningsformidling (inkludert websider om forskning) og representere instituttet i FANE-nettverket.
  • Stedfortredende kontorsjef ved kontorsjefens fravær

Kontorsjef og forskningsadministrativ leder samarbeider tett og skal påse at den administrative virksomhet utøves i samsvar med lover, forskrifter, reglementer, avtaler og retningslinjer gitt av overordnet myndighet.
 

Både kontorsjef og avdelingsleder rapporterer direkte til instituttleder.
 

Publisert 27. juli 2011 13:55 - Sist endret 20. mars 2014 11:35