Svart arbeid

Er skatteunndragelse et stort problem i Norge?

Foto: Bilde av Samuel Zeller, unsplash

Kronikken er skrevet av Tone Ognedal, først publisert i Klassekampen 19. oktober.

Når MDG skal finansiere sekstimersdag, regner de med å hente inn en del fra de 150 milliardene de hevder unndras i skatt hvert år. Tallet er basert på at 14 prosent av BNP anslås å være inntekter som ikke beskattes. De skremmende høye tallene stammer trolig fra professor Schneiders (2013) anslag for 162 land, basert på grove indikatorer for hva som antas å påvirke og påvirkes av svart økonomi. 

Foto av Tone Ognedal
Tone Ognedal
Foto: UiO

Forskere som bruker mer detaljerte data for de enkelte land, som kontrolldata fra skattemyndighetene, finner langt lavere tall. Beregninger Samfunnsøkonomisk Analyse (2017) har gjort for skattemyndighetene anslår samlet skatteunndragelse fra arbeidslivskriminalitet til om lag 12 milliarder i 2014, med 60 som en øvre grense. Dette gir skjult verdiskapning på 1,2 prosent av BNP, med rundt 5 som øvre grense. SSB-forskere (Nygård et al, 2018) gir anslag i samme størrelsesorden for samlet skatteunndragelse, og det samme gjør andre velrenommerte studier fra nordiske land.

Det er imidlertid mye skatteunndragelse i deler av økonomien. Ifølge studien fra Samfunnsøkonomisk Analyse drev om lag 12 prosent av bedriftene i bygg og anlegg med skatteunndragelse.

Skattejuks er ofte kombinert med annen arbeidslivskriminalitet, som brudd på arbeidsmiljø- og sikkerhetsforskrifter. Dette har store samfunnsøkonomiske kostnader. Skatteunndragelse betyr at det ikke er de mest produktive bedriftene som overlever i bransjen, men de som er villige til å jukse. Det leder også til at bransjer med mye skattejuks vokser på bekostning av andre bransjer.

Et annet bekymringsfullt trekk er at unndragelsen ser ut til å være begrenset av muligheter mer enn av moral. Samlet skatteunndragelse er lav i Norden fordi de fleste av oss ikke har mulighet til å unndra, ikke fordi vi har så mye høyere skattemoral enn i andre land. De som har mulighet, som selvstendig næringsdrivende, unndrar betydelig – anslagsvis en tredjedel av selvrapporterte inntekter (Kleven et al, 2010). I spørreundersøkelser (Frisch, 2002) svarer om lag halvparten at de kunne tenke seg å unndra skatt dersom de hadde mulighet.

Å måle noe som folk forsøker å skjule gir stor usikkerhet i anslagene. Selv med denne usikkerheten i anslagene er det imidlertid lite sannsynlig at norsk økonomi er gjennomsyret av svart virksomhet. Likevel er det sannsynlig at det er mye i noen deler av økonomien, og at det er mange som kan tenke seg å unndra om de får muligheten.

 

 

Publisert 22. okt. 2018 16:14 - Sist endret 22. okt. 2018 16:14