OFS

Oslo Fiscal Studies (OFS) er et senter for offentlig økonomi basert på samarbeid mellom Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo, Statistisk sentralbyrå og Frischsenteret.

OFS ble opprettet i 2012 og er finansiert av bevilgning fra Norges forskningsråd til 2022 (midtveisevaluering i 2020). Det overordnede målet for senteret er å ekspandere forskningen og undervisningen i offentlig økonomi og særlig skatteanalyse.

Detaljert informasjon om OFS finnes på de engelske sidene.