Dødelighet og Levealder

Astri Syse, Dinh Quang Pham og Nico Keilman

Foto: Statistisk sentralbyrå

Kapittel i:

Befolkningsframskrivingene 2018: Modeller, forutsetninger og resultater, s. 57-86. Statistisk sentralbyrå.  

 

Sammendrag

Fra 1990 har forventet levealder ved fødselen steget med 7,5 år for menn og 4,5 år for kvinner. I befolkningsframskrivingenes hovedalternativ har vi forutsatt at menns forventede levealder ved fødselen vil fortsette å stige med 7,5 år fram til 2060, fra dagens 80,9 år til 88,4 år. For kvinner forutsetter vi en noe mindre bratt stigning, på rundt 6 år, fra dagens 84,3 år til 90,3 år. I høyalternativet blir økningen enda kraftigere - nesten 10 år for menn og naer 8 år for kvinner - mens lav-alternativet forutsetter en svakere vekst på rundt 5 år for menn og rundt 4 år for kvinner. Statistisk sentralbyrå har mest tro på hovedalternativet, og vi anser det som 80 prosent sannsynlig at framtidig levealder vil ligge mellom grensene i lav-og høyalternativet. De gamle vil bli enda eldre, og forventet gjenstående levetid for 70-årige menn og kvinner øker med rundt 4-5 år fram mot 2060 i hovedalternativet. Økningen er også markant for de eldste: I hovedalternativet øker forventet gjenstående levetid for 80-årige menn og kvinner med rundt 3 år til 2060. Samlet sett vil dermed eldre utgjøre en stadig økende andel av befolkningen framover, samtidig som de gamle også vil bli stadig eldre.

Publisert 28. sep. 2018 16:57 - Sist endret 28. sep. 2018 16:57