Disputas: Marina Tsygankova

MSc Marina Tsygankova ved Økonomisk institutt vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Four Essays on Regulations in the Russian Gas Market

Prøveforelesning

01.12.2008 kl. 10:15 i Auditorium 3, Eilert Sundts hus
"Modelling approaches of the market for natural gas in Europe"

Bedømmelseskomité

Professor Yves Smeers, Université Catholique de Louvain
Professor Frits van Oostvoorn, Energy research Centre of the Netherlands
Professor Jon Vislie, Økonomisk institutt, UiO

Leder av disputas:  Dekan ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, professor Knut Heidar

Veileder:  Professor Olav Bjerkholt, UiO og professor Ole Gunnar Austvik, Høgskolen i Lillehammer

Sammendrag

En fjerdedel av det europeiske gassforbruket kommer fra Russland. Dermed skal den framtidige utviklingen i russisk gassindustri ha stor betydning for europeisk energisikkerhet. Avhandlingen til Marina Tsygankova analyserer potentielle endringer i det russiske gassmarkedet. Hvilke endringer i det russiske gassmarkedet kan forventes? Skal de endringene ha stor betydning for Russlands totale eksportpotensial og vilje til eksport?
Russisk gassindustri er en av få sektorer som har sluppet unna vesentlige strukturelle endringer siden Russland startet sine markedsreformer på 1990 tallet. I dag kontrollerer det statskontrollerte gasselskapet Gazprom det meste av produksjonen samt hele det russiske gasstransportsystemet. Gazprom har også enerett til all eksport av gass fra Russland. Gasspriser til husholdninger, industri og kraftproduksjon er regulerte og betydelig lavere enn europeiske markedspriser. I flere år har Russland og EU diskutert behovet for økte gasspriser og omfattende strukturelle endringer i retning av økt konkurranse i det russiske gassmarkedet.
Avhandlingen viser at strukturelle reformer i den russiske gassindustrien ikke er fordelaktig gitt dagens gassmarkeder i Europa og Russland. Men økte russiske gasspriser fra dagens nivå er helt nødvendig hvis Russland vil øke sin eksport til Europa. Hvis dagens lavprispolitikk opprettholdes, vil Gazprom kunne være ute av stand til å oppfylle sine eksportforpliktelser gjennom eksisterende langsiktige kontrakter.

Publisert 12. juni 2009 10:49 - Sist endret 16. nov. 2010 23:32