Disputas: Taryn Ann Galloway

Cand.oecon Taryn Ann Galloway ved Økonomisk institutt vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): New Perspectives on the Integration of Immigrants

Prøveforelesning

Mandag 19.01.2009, kl. 10:15 i aud. 4, Eilert Sundts hus:
"Adapting to poverty in present day Norway - is there a poverty trap?"

Bedømmelseskomité

Professor Eskil Wadensjö, Stockholms universitet
Førsteamanuensis Mette Werner, Århus universitet
Professor Tore Schweder, ØI, UiO

Leder av disputas:  Professor Steinar Holden, Økonomisk institutt

Veileder:  Forsker Rolf Aaberge, Statistisk Sentralbyrå og Professor Steinar Strøm, Universitetet i Torino

Sammendrag

En rekke samfunnsøkonomiske studier tar for seg lønnsutvikling i innvandrergrupper, men mye av denne litteraturen er begrenset til kun å analysere innvandrere som befinner seg på arbeidsmarkedet. Når en stor andel av innvandrerne ikke umiddelbart kommer inn på arbeidsmarkedet er denne tilnærmelsen problematisk på flere områder. For det første tas det åpenbart ikke hensyn til hvordan innvandrere utenfor arbeidsmarkedet klarer seg. For det andre er lønnsvekst ikke det eneste som forteller hvordan en innvandrergruppe klarer seg på arbeidsmarkedet. Det er også viktig å vurdere andelen som er i arbeid. Sist, og ikke minst, kan en vesentlig seleksjonsskjevhet oppstå når kun innvandrere i arbeid inkluderes i analyser av lønnsassimilering blant innvandrere. Dette vil kunne gi gale konklusjoner om inntektsassimilering mellom innvandrere og nordmenn.
Alle artiklene inkludert i denne avhandlingen tar på ulikt vis utgangspunkt i svakheter i dagens litteratur om økonomisk integrering av innvandrere, og som helhet danner de et bredt og nyansert perspektiv på den økonomiske integrasjonen av innvandrere i Norge. Resultatene tyder på at forskjellige innvandrergrupper opplever svært forskjellige integreringsmønstre i Norge. Andelen fattige blant innvandrerne synker med botid samtidig som sysselsettingen øker i de fleste gruppene. Både observerbar og uobserverbar heterogenitet påvirker resultatene. Nye funn angående lønnsassimilering i denne avhandlingen tyder også på at når man har tatt hensyn til seleksjon i sysselsetting, tjener innvandrere i stor grad like mye som nordmenn med lignende utdanning og arbeidsmarkedserfaring.

Publisert 12. juni 2009 10:49 - Sist endret 16. nov. 2010 23:32