Disputas: Petter Vegard Hansen

Cand.polit. Petter Vegard Hansen ved Økonomisk institutt vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Four Essays on Market Power in Energy Economics

Prøveforelesning

07. november 2008 kl. 09:15 i Auditorium 3, Eilert Sundts hus:
"Climate change policy and regulation of energy markets"

Bedømmelseskomité

Professor Eirik Amundsen, Københavns universitet
Professor Birgitte Sloth, Syddansk universitet
Professor Finn R. Førsund, Universitetet i Oslo

Leder av disputas:  Prodekan ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, professor Marianne Lien

Veileder:  Professor Nils-Henrik M. von der Fehr, Økonomisk institutt

Sammendrag

Markedsmakt i energimarkeder har blitt diskutert både i akademia og andre forum, spesielt etter at Organisasjonen for oljeeksporterende land (OPEC) brukte sin markedsmakt på 70-tallet, ofte omtalt som ”oljekrisen”. Etter dereguleringen av kraftmarkeder verden over har også kraftprodusenter blitt beskyldt for å bruke sin markedsmakt for å oppnå høyere priser.
Med økende energi priser og en pågående prosess med liberalisering av elektrisitetsmarkeder er dette et relevant tema også for fremtiden. De fire artiklene i denne avhandlingen diskuterer forskjellige aspekter av markedsmakt i energimarkeder. Den første artikkelen er om oljemarkedet, mens de tre andre er relatert til det nordiske og norske elektrisitetsmarkedet.
I den første artikkelen er en dynamisk flerlikningsmodel brukt for å teste om OPECs adferd, som gruppe eller mindre undergrupper er konsistent med adferden til en dominerende monopolistisk aktør i verdens oljemarked. Den andre artikkelen er et teoretisk arbeid som diskuterer hvordan usikkerheten i fremtidig tilsig av vann til magasinene i et vannkraftsystem gir muligheter for utnyttelse av markedsmakt. Problemstillingen diskuteres under forskjellige antagelser om markedsstrukturen. I den tredje artikkelen brukes høyfrekvente data til å analysere hvordan prissignalene fra spotmarkedet for elektrisitet påvirker sluttbrukernes forbruk i Norge og Sverige. Til slutt, i den fjerde artikkelen analyseres leverandørers og husholdningers adferd i sluttbrukermarkedet for elektrisitet ved bruk av detaljert informasjon om pris og andre markedskarakteristika.

Publisert 12. juni 2009 10:49 - Sist endret 16. nov. 2010 23:32