Disputas: Morten S. Henningsen

Cand.oecon. Morten S. Henningsen ved Økonomisk institutt vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): An Empirical Study of Mobility in the Labour Market

Prøveforelesning

24.10.2008 kl. 10.15 i aud. 2, Eilert Sundts hus:
"Labour market outcomes and workers' mobility"

Bedømmelseskomité

Professor Francis Kramarz, CRES
Professor Kjell Gunnar Salvanes, Norges Handelshøyskole
Professor Yngve Willassen, Økonomisk institutt, UiO

Leder av disputas:  Professor Aanund Hylland, Økonomisk institutt

Veileder:  Forsker John K. Dagsvik, SSB

Sammendrag

Analyser av personers bevegelser i arbeidsmarkedet. Avhandlingens første kapittel, et samarbeid med Jesper Bagger ved Århus Universitet, studerer sammenhengen mellom en kjent teori for personers bevegelser mellom jobber og arbeidsledighet på den ene siden, og faktiske arbeidsmarkedskarrierer for danske og norske arbeidstakere på den andre.
Når bedrifter nedbemanner har ansatte med høyt sykefravær og dårlig lønnsutvikling spesielt høy risiko for å miste jobben. Dette kan bety at bedrifter bruker masseoppsigelser til å kvitte seg med de minst produktive ansatte, men det er likevel bare en mindre del av oppsigelsene som kan tilskrives aktiv sortering fra bedriftenes side. Dette viser analysen av masseoppsigelser i større norske bedrifter i kapittel 2, som er et samarbeid med Torbjørn Hægeland ved Statistisk Sentralbyrå.
Kapittel 3 studerer flyttetilbøyelighet og arbeidsledighet for personer som mistet jobben i bedriftsnedleggelser. Resultatene viser at regionale arbeidsmarkedsforhold og personlige kjennetegn er viktige faktorer for å forklare arbeidsledighet, og at flyttetilbøyeligheten er mindre for personer som bor i utkantområder og for personer som står overfor store kostnader ved å flytte.
Det siste kapittelet viser at sannsynligheten for at en arbeidsledig person begynner å motta sykepenger øker betraktelig de siste månedene før dagpengeperioden slutter. Dette samsvarer med tidligere studier av avgang fra arbeidsledighet. En mulig tolkning er at sykepenger substituerer dagpenger som inntektsgrunnlag for noen personer.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Tone Enger.

Publisert 12. juni 2009 10:49 - Sist endret 6. mars 2014 16:04