Disputas: Fedor Iskhakov

MSc Fedor Iskhakov ved Økonomisk institutt vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): A dynamic structural analysis of health and retirement

Prøveforelesning

Kl. 10.15 i aud. 3, Eilert Sundts hus:
Why are there so many disability pensioners in Norway, and should anything be done about it?

Bedømmelseskomité

Professor Espen Bratberg, Universitetet i Bergen
Professor John Rust, University of Maryland
Professor Atle Seierstad, ØI, UiO

Leder av disputas:  Førsteamanuensis Hilde Bojer, Økonomisk institutt

Veileder:  Professor Steinar Strøm, Universitetet i Torino og direktør Erik Hernæs, Frischsenteret

Sammendrag

Denne doktoravhandlingen utvikler en sofistikert matematisk modell som beskriver atferd på arbeidsmarkedet over hele det yrkesaktive liv. Sammenliknet med tidligere arbeid, kan modellen produsere mer presise dynamiske prognoser for individers eller husholdningers reaksjon på nye politikkutforminger som ikke har vært prøvd tidligere. Dette er mulig på grunn av at modellen estimerer strukturelle parametre for folks preferanser som driver beslutningsprosessen.
En slik modell har aldri før vært estimert på norske pensjoneringsdata, og derfor kan den gi ny informasjon om implikasjoner av endringer i offentlig politikk. I doktoravhandlingen er modellen brukt til å analysere resultater av den pågående pensjonsreformen i forbindelse med atferd på arbeidsmarkedet, uføretrygd og inntektsulikhet. Modellen viser at pensjonsreformen fører til økning av arbeidstilbudet samt økning av sosialvelferd, men samtidig til økt inntektsulikhet.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Tone Enger.

Publisert 12. juni 2009 10:49 - Sist endret 6. mars 2014 16:04