Disputas på Økonomisk institutt: Torje Hegna

Den 1.juni disputerer Torje Hegna med avhandlingen "The Firms They Are A-Changin' - Essays on Productivity and  Investments in the 21st Century".

Bilde av Torje Hegna

Foto: UiO

Sammendrag av avhandlingen

Bedrifter i endring.

Siden årtusenskiftet har verden endret seg betydelig. I min doktorgradsavhandling spør jeg om disse endringene har påvirket måten bedriften opererer på, og hvilke effekter det har på produktiviteten i økonomien.

Da Norge stengte ned som følge av koronapandemien ble mange bedrifter hardt rammet. For å hjelpe bedriftene valgte myndighetene å innføre en kontantstøtteordning, og sentralbanken satte ned styringsrenta. I det første kapittelet studerer jeg hvordan bedrifter generelt responderer på å motta kontantstrømmer. Svaret avhenger av om bedriften har finansielle begrensninger, slik som under en økonomisk krise, eller ikke. Jeg skiller bedrifter med fast og flytende rente og ser på hvordan de responderer på uventede endringer i sentralbankens styringsrente. For bedrifter uten finansielle begrensninger er det ingen effekt på deres investeringer. I stedet vil en uforventet høyere kontantstrøm føre til at bedriftene setter pengene på bok eller betaler ut høyere utbytte. Funnene viser at kontantstøtte til bedrifter uten problemer eller finansielle begrensninger kun er en overføring til bedriftseierne.

I 2004 ble en rekke østeuropeiske land innlemmet i EU. Dette førte til en betydelig arbeidsinnvandring fra disse landene til Norge. I det andre kapittelet finner jeg og medforfatter, Karen Helene Ulltveit-Moe, at denne arbeidsinnvandringen førte til en reduksjon i bedrifters investeringer i forskning og utviklingen (FoU). Funnene kan tyde på at tilgangen på billigere arbeidskraft reduserte bedrifters insentiv til å investere i FoU, og at dette potensielt kan ha redusert bedriftenes produktivitet på sikt.

I det siste kapittelet finner jeg at ressursallokeringen i norsk industri har blitt svekket de siste 20 årene. Denne reduserte effektiviteten viser seg å henge sammen med en lavere produktivitetsvekst og høyere grad av immaterielle eiendeler. Dette kan være drevet av feilmåling eller faktisk høyere effektivitetstap som følge av en mer immateriell økonomi.

Mer informasjon

For å lese mer om prøveforelesningen, veiledere og komité, gå til disputasomtalen (engelsk side).

Publisert 19. mai 2022 13:56 - Sist endret 19. mai 2022 13:56