Disputas på Økonomisk institutt: Maria Forthun Hoen

Den 21. mai disputerer Maria Forthun Hoen med avhandlingen "Three Essays on Immigration and the Labor Market"

Bilde av Maria Forthun Hoen

Photo: Institute for Social Research

Sammendrag av avhandlingen

Doktorgradsavhandlingen undersøker hvordan innvandring til Norge fra ulike landgrupper har påvirket norskfødte ulikt. Avhandlingen ser på effekter på blant annet arbeidsinntekt, sysselsetting, arbeidsledighet, utdanning og yrkesmobilitet, og hvordan disse effektene varierer mellom norskfødte i ulike yrker og av ulik klassebakgrunn. Klassebakgrunn defineres som inntektsrangen til foreldrene. I tillegg undersøkes innvandrernes egen økonomiske mobilitet og om entreprenørskap kan forklare forskjeller mellom innvandrere fra ulike landgrupper.

Avhandlingens første artikkel finner at arbeidere i yrker som i liten grad er beskyttet mot konkurranse fra utenlandsk arbeidskraft gjennom krav til norskferdigheter, opplevde lavere inntektsvekst grunnet innvandring fra de nye EU-landene i Øst-Europa etter 2004 relativt til arbeidere i «språk-beskyttede» yrker. Særlig opplevde unge arbeidere lavere lønnsvekst og eldre arbeidere redusert sysselsetting.

Den andre artikkelen finner at innvandring fra lavinntektsland har ført til redusert sosial mobilitet i Norge, og motsatt, at innvandring fra høyinntektsland har økt den sosiale mobiliteten. Sosial mobilitet beskrives her som muligheten til å forflytte seg på inntektsstigen blant sine jevngamle relativt til foreldrenes inntektsrang. Lavinntektsinnvandring har gjort det vanskeligere for de som er født inn i lavinntektsfamilier å klatre opp inntektsstigen relativt til de som er født inn i rikere familier. I stor grad skyldes dette lavere sysselsetting. Høyinntektsinnvandring har derimot gjort mobilitet lettere.

Tredje artikkel finner at innvandrere i mindre grad enn innfødte blir entreprenører, men at de som blir det opplever større økonomisk suksess. Fordi lønnen relativt til jevngamle kollegaer (innenfor yrker) er lavere for de som velger å bli entreprenører, kan entreprenørskap se ut til å være enn lønnsom vei ut av statistisk diskriminering av innvandrere i arbeidsmarkedet, og særlig for kvinner.

Mer informasjon

For å lese mer om prøveforelesningen, veiledere og komité, gå til disputasomtalen (engelsk side).

Publisert 12. mai 2021 13:46 - Sist endret 12. mai 2021 13:46