Disputas på Økonomisk institutt: Hanne Marit Dalen

Den 19.mai disputerer Hanne Marit Dalen med avhandlingen "Policies and incentives in electricity production and consumption - Political feasibility and effects of policy measures".

Bilde av Hanne Marit Dalen

Foto: SSB

Sammendrag av avhandlingen

Energiproduksjon og -konsum er et komplekst område med mange aktører og bruk av mange ulike virkemidler. Effekten av ulike virkemidler kan være vanskelig å vurdere. I denne avhandlingen søker jeg å få en bedre forståelse av faktorer som er relevant for det politiske handlingsrommet innen energi- og klimapolitikken og effekten av utvalgte politiske tiltak rettet mot energiforbruk og -konsum.

Analyser av intervjuer med sentrale politikere finner at hensynet til kostnadseffektivitet står sentralt i politikkutformingen innen klima- og energipolitikken prinsipielt, men at ønsket om å innføre politikk som i minst mulig grad endrer eksempelvis sektorsammensetning, sysselsetting og regional utvikling gjør at politikken utformes basert på mange hensyn. På grunnlag av disse funnene, og observert politikkbruk, analyseres noen relevante politikkområder. Jeg finner at andelen energi som brukes til oppvarming i norske husholdninger er mindre enn hva andre analyser, basert på andre metoder, har vist. Videre finner jeg at holdninger til miljø har ingen effekt på energieffektiviseringstiltak, som kjøp av energieffektive husholdningsapparater, i norske og svenske husholdninger. Et siste funn i avhandlingen er muligheten for reduksjon i kostnadene knyttet til innføring av krav til utbygging av fornybar energi i EU ved å åpne for handel med grønne sertifikater mellom europeiske land.

Publisert 6. mai 2020 10:02 - Sist endret 6. mai 2020 10:02