Videregående emner i økonometri

Gunnar Bårdsen og Ragnar Nymoen

Fagbokforlaget, 2014

I Videregående emner i økonometri videreføres fremstillingen av økonometriske metoder fra Innføring i økonometri. Bokens fundament er en helhetlig og generell fremstilling av regresjonsmodellen ved bruk av matrisenotasjon. Med dette som grunnlag, gis det en bred fremstilling av moderne estimeringsmetoder og testprinsipper på et videregående nivå, med vekt på tidsrekke- og paneldata. Spesiell vekt blir lagt på modellering av dynamiske systemer med ikke-stasjonære data.

Mer informasjon her

 

 

 

Published Apr. 14, 2014 1:46 PM - Last modified Apr. 7, 2015 11:14 AM