Menns og kvinners sykefravær: Hvilken rolle spiller antall barn?

Sara Cools, Simen Markussen and Marte Strøm

Photo: Institutt for Samfunnsforskning

Published in:

Søkelys på arbeidslivet, årgang 32, nr. 4, 2015

Abstract:

Kvinners sykefravær øker dramatisk i alderen de får barn og forblir høyere enn menns sykefravær lenge etter at barna er voksne. Dette indikerer en årsakssammenheng fra barn til dårligere helse på lang sikt, kanskje gjennom en endring i total arbeidsbyrde – jf. hypotesen om «den doble byrde». Med bruk av norske registerdata instrumenterer vi menn og kvinners antall barn med kjønnssammensetningen av de to første barna og estimerer effekten av familiestørrelse på ulike helsemål; sykefravær, uførhet og mortalitet. Vi finner ingen negative helseeffekter av antall barn bortsett fra en økning i graviditetsrelatert fravær på kort sikt. På lang sikt (20–30 år) finner vi imidlertid tegn på positive helseeffekter.

Fulltext here (PDF)

Published Dec. 15, 2015 4:18 PM - Last modified Dec. 16, 2015 2:34 PM